fbpx

Biznes dhe Menaxhment

Programi Baçelor i Arteve në Biznes dhe Menaxhment i pajisë studentët me njohuri themelore teorike dhe praktike të biznesit. Programi përfshinë aftësitë thelbësore për planifikimin strategjik, vendimmarrje, komunikim dhe kontroll të aktiviteteve të biznesit dhe menaxhimit.

Programi BA në Biznes dhe Menaxhment synon:

  • Të avancojë dhe transferojë  njohuritë bazë të menaxhimit dhe disiplinave përkatëse përmes aplikimeve në sektorin privat ose atë publik;
  • Zhvillimi dhe përmirësimi i shkathtësive të shkrimit të studentëve, lidershipit, ndërmarrësisë dhe shkathtësive të komunikimit;
  • Lehtësimi i zhvillimit të aftësive kritike dhe analitike të nxënësve;
  • Vlerësimi i organizatave të biznesit, procesin e vendimmarrjes dhe ndjeshmërinë ndaj motiveve që përcaktojnë qëndrimet dhe sjelljet e individëve dhe grupeve në organizata;
  • Zhvillimi teorik dhe atë praktik të diversitetit të mjedisit të biznesit;
  • Ofrimi i zgjedhjeve, brenda programit, që lejojnë studentët të zhvillojnë interesa në fusha specifike për studimin e biznesit dhe të aspiratatave të  karrierës;
  • Sigurimi i një sfondi arsimor për të inkurajuar studime të mëtejshme dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës për të mbështetur aspiratat e karrierës.

 

  Semester I   
Nr.M/ELëndaLEECTS
1MHyrje në Menaxhment36186
2MEkonomiks I (Mikroekonomia)36186
3MMetodat Kuantitative I (Matematikë)36186
4MShkrim Akademik36186
5MNivelet e Gjuhës Angleze I36186
Semester II
Nr.M/ELëndaLEECTS
1MEkonomiks II (Makroekonomia)36186
2MMetodat Hulumtuese në Biznes36186
3MMetodat Kuantitative II (Statistika)36187
4EPërgjegjesia Sociale dhe Etika36186
5EKomunikim në Organizata36186
6MNivelet e Gjuhës Angleze II36186
Semester III
Nr.M/ELëndaLEECTS
1MMarketing36186
2MKontabilitet Financiare36186
3MMenaxhimi I Burimeve Njerezore36186
4MIntegrime Ekonomike Evropiane36186
5MNivelet e Gjuhës Angleze III36186
Semester IV
Nr.M/ELëndaLEECTS
1MSjellje Organizative36186
2MLidership dhe Negociata36186
3MKontabilitet Menaxherial36186
4MNivelet e Gjuhës Angleze IV36186
5MProgrami Intership dhe Orientim në Karrierë48248
Semester V
Nr.M/ELëndaLEECTS
1E Shkencë, Teknologji dhe Inovacion36186
2MBiznes Ndërkombëtar36186
3MMenaxhim i Sistemit të Informacioneve36186
4EMenaxhimi Strategjik36186
5MMenaxhimi i Projekteve36186
6MNivelet e Gjuhës Angleze V36186
Semester VI
Nr.M/ESpecializimi: MenaxhmentLEECTS
1MNdërmarrësia dhe Menaxhimi i NVM-ve36186
2Menaxhimi Strategjik36186
3EFinancat e Korporatave36186
4MNivelet e Gjuhës Angleze VI36186
5MEkonomia Globale36186
6ETregtia Ndërkombëtare36186
7ENjohuri, Mësim dhe Menaxhim36186
8EE-Biznes për Menaxherë36186
9ETregtia Ndërkombëtare36186
10ELigji i Pronësisë Intelektuale36186
Semester V
Nr.M/ELëndaLEECTS
1MFinancimi Publik dhe Planifikimi i Buxhetit36186
2MAnaliza Financiare36186
3EMenaxhim i Riskut36186
4MAuditimi dhe Hetimi36186
5ETatimet36186
6MNivelet e Gjuhës Angleze V
Semester VI
1MFinancat e Korporatave36186
2MInstitucionet Bankare dhe Financiare36186
3MTregjet Financiare Ndërkombëtare36186
4EPlanifikimi Financiar dhe Raportimi36186
5MNivelet e Gjuhës Angleze VI36186
6ETeoria e Lojës36186
7EFinancat Personale36186

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?

Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Siç e kemi përmendur tashmë, ky program synon të ndihmojë studentët të pajisen me funksionet kyçe të menaxhimit, si dhe aftësitë e transferueshme dhe zbatimin e tyre në sektorin privat dhe publik. Sistemi i Bolonjës së bashku me sistemin e ECTS, synon të çojë në një bashkëpunim më të madh ndërinstitucional dhe në rritjen e lidhjeve me universitetet e tjera ne Europë dhe Amrerikë.

Në rrugën e tyre të karrierës, nëpërmjet këtij programi, studentët do të jenë në gjendje të mbajnë pozita pune që kërkojnë: a) aftësi të forta në menaxhim të mjedisit organizativ dhe gatishmërinë për të marrë përsipër pozitë drejtuese; b) njohuri të thellë të qasjeve moderne të menaxhimit të biznesit; c)  menaxhim të marrëdhënieve ndërmjet njerëzve, organizatave dhe menaxhimit të biznesit në struktura të ndryshme organizative; d) të kuptuarit e kërkesave financiare për biznesin, duke përfshirë informacionin e publikuar financiar dhe aftësinë për të marrë vendime financiare; e)  të kuptuarit e kontekstit më të gjerë shoqëror të botës së punës. f) aftësia për të vlerësuar nevojat organizative, financiare të kompanisë .

Studimet duale janë programe që kombinojnë studimet akademike me aftësimin profesional ose përvojën praktike në një kompani dhe mundësojnë kyçjen më të lehtë në tregun e punës.
Kolegji Universum ofron studime duale, ku studentëve iu mundësohet financim i plotë i studimeve, praktikë gjatë tri viteve si dhe punësim i garantuar në këto kompani në departamentet: Shkenca Kompjuterike, Biznes dhe Menaxhment, Gjuhë Gjermane dhe Dizajn i Integruar.

Deri më tani Kolegji Universum ofron studime duale me këto kompani:

  • Vision Agency
  • Albina Dyla Company

Kolegji Universum vazhdimisht kontaktohet nga institucione të ndryshme për të formuar partneritete dhe bashkëpunime profesionale që synojnë të kontribuojnë në ekonominë dhe zhvillimin e sektorëve në Kosovë. Prandaj, Kolegji Universum është në kërkim të partnerëve cilësorë për të nisur dhe zbatuar projekte që nxisin ndryshime positive në shoqëri dhe rrisin aftësitë dhe njohuritë e brezave të rinj. Programi i studimeve të dyfishtë u mundëson studentëve të Kolegjit Universum të vazhdojnë studimet akademike gjatë kohës që punojnë në një kompani / institucion të fushës së tyre përkatëse. Kjo u mundëson studentëve të marrin diploma akademike dhe përvojë profesionale.

Së shpejti Kolegji Universum do të nisë programe të tjera të studimit të dyfishtë me kompani shumë prestigjioze vendore dhe ndërkombëtare.

Shërbimet tutoruese

Qëllimi i secilit tutorial është të ndihmojë studentët të zhvillojnë strategji që i ndihmojnë ata të forcojnë njohuritë e tyre, të zhvillojnë aftësi të transferueshme të të mësuarit dhe të arrijnë sukses akademik. Roli i një tutori është të aftësojë studentët të bëjnë punën e tyre duke përdorur mënyrën më të mirë të të mësuarit. Qëllimi përfundimtar është të ndihmojë studentët të zbulojnë se si ai ose ajo mëson më mirë dhe t’i ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre për të arritur rezultatet më të mira arsimore.Në rast se studentët kanë nevojë për mbështetje shtesë dhe ndihmë akademike tutorët informohen menjëherë. Kështu, mbikëqyret nga afër performanca akademike e studentëve.

Aktivitetet Studentore

Ne si kolegj mbesim të përkushtuar se krahas ligjeratave, të bejmë edhe vizita jashtë kampusit në mënyrë qe studentët të shohin mënyren e funksionimit të institucioneve të ndryshme të vendit.

Vizite studimore në institucione

Gjatë kësaj vizite patëm rastin të takojmë dhe të degjojmë një ligjeratë nga kabineti i Ministres së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe nga Drejtori për Marrëdhënie me BE-në, z. Visar Fetaj.

Vizita studimore në kompani të ndryshme

Po vazhdojnë vizitat e studentëve në kompani të mëdha! Studentët po shohin më afër  mënyren e funksionimit të këtyre kompanive, produktet e tyre dhe sfidat qe i kanë pas gjate pandemisë.

Coffee Lecture Series

Këto sesione së bashku me folës të fushave të ndryshme po vazhdojnë çdo javë me të vetmin qëllim që studentët tanë të mësojnë nga praktikat e profesionistëve e pse jo edhe të ndjekin rrugëtimin e tyre për të krijuar diçka të mirë për shoqërinë.

Për t’u pranuar në këtë program, studentët e interesuar duhet të aplikojnë për regjistrim në Kolegjin Universum. Me pranimin në Kolegjin Universum, studentëve automatikisht u sigurohet mundësia për vazhdimin e vitit të tretë të studimeve bachelor në Northampton University në Angli.

Për të vazhduar studimet në Northampton University, kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

Të kenë të përfunduar 2 vite studime në Kolegjin Universum;

Të kenë përfunduar provimet e parapara për këto 2 vite (120 ECTS)

Përveç këtyre, edhe studentët që janë aktualisht në përfundim të vitit të parë apo të dytë në nivelin bachelor në Kolegjin Universum mund të zgjedhin të vazhdojnë vitin e tretë në Northampton University në Angli në kuadër të këtij programi.

Gjithashtu, studentët që kanë përfunduar vitin e parë apo të dytë të studimeve në universitetet tjera publike dhe private dhe duan të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Universum, mund ta vazhdojnë vitin e tretë në Northampton University në Angli.

Prof. Ass. Dr. Filip Ruxho

DREJTOR AKADEMIK I DREJTIMIT BIZNES DHE MENAXHMENT NË KOLEGJIN UNIVERSUM