fbpx

Siguri kibernetike

Programi i studimit është hartuar në një mënyrë të tillë që të përfshijë qasjen teorike të Sigurisë Kibernetike në përgjithësi me fokus fillimisht në programimin në dy semestrat e parë duke krijuar njohuri themelore të fushës dhe katër semestra të tjerë duke thelluar njohuritë në sigurinë kibernetike. Ky program studimi është gjithashtu unik në ofrimin e moduleve konkrete që përgatit profesionistë të marrin përsipër rolet e udhëheqjes së sigurisë kibernetike dhe të sigurimit të informacionit në korporata, agjenci dhe organizata. Një planprogram i pasur me menaxhim të sigurisë kompjuterike, vlerësim të kërcënimit të sigurisë IT, reagim ndaj incidenteve, menaxhim organizativ dhe sjellje dhe udhëheqje i sfidon studentët të bëhen krijues të njohurive dhe shpikës të proceseve.

Year I      
Semester IHours/Module
Cyber Security
No.M/ESubjectLEECTS
1MHyrje ne Programim dhe Web Teknologji39187
2MBazat e elektronikes36186
3MStruktura Diskrete36186
4MMatematike per Shkenca Kompjuterike36186
Studentet mund te zgjedhin njeren nga lendet
5EEtika dhe teknologjia30155
6EGjuhe Angleze30155
Semester IIHours/Module
Lecturer
No.M/ESubjectLEECTS
1MHyrje ne strukturen e te dhenave36186
2MMatematike II - per Shkenca Kompjuterike36186
3
4
M
M
Siguri Kibernetike39
36
18
18
7
6
Studentet mund te zgjedhin njeren nga lendet
5EArkitekture e Kompjutereve30155
6EShkrim Akademik30155
Year II
Semester IIIHours/Module
Public Administration
No.M/ESubjectLEECTS
1MSistem Operativ36186
2MSistem i informimit36186
3MZhvillim i softuereve39187
4MWeb Technology, Security and Honeypot36186
Students mus select one elective course
5ESoftware Architecture30155
6EProject Management30155
Semester IVHours/Module
No.M/ESubjectLEECTS
1MWindows and Linux Server30155
2MSoftware Development II39187
3MNetwork and System Pentesting36186
4MCybercrime39187
Students must select one elective class
5EMobile Security36185
6EData Privacy and IT Law36185

Misioni i programit të propozuar të Sigurisë Kibernetike është të ofrojë trajnime profesionale në fushë e gjerë e sigurisë kibernetike për të diplomuar studentë shumë të specializuar dhe për t’i pajisur ata me trajnim praktik që do t’i përgatisë ata profesionalisht për një mori opsionesh karriere, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e sigurisë kibernetike. Si pasojë, programi synon të ofrojë kurs i cili përgatit profesionistët të marrin përsipër rolet e udhëheqjes së sigurisë kibernetike dhe të sigurimit të informacionit në korporata, agjenci dhe organizata. Një planprogram i pasur me menaxhim të sigurisë kompjuterike, vlerësim të kërcënimit të sigurisë IT, reagim ndaj incidenteve, menaxhim organizativ dhe sjellje dhe udhëheqje i sfidon studentët të bëhen krijues të njohurive dhe shpikës të proceseve. Ai përfshin të mësuarit dhe kërkimin e pavarur në një nivel që kërkon një qasje të integruar dhe kritike edhe për disiplinat e tjera të ngjashme.

Kërkesat minimale  për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum  janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për  pranimin e një  studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikate lindje
  • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.

Prof. Assoc. Dr. Selim Temizer

DREJTOR AKADEMIK I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE, SIGURISË KIBERNETIKE DHE SHKENCËS SË ANALIZËS DHE TË DHËNAVE

MASTER DHE PhD NË MIT (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY)