fbpx

Diplomë e dyfishtë me Kajaani University of Applied Sciences në Finlandë

Bëhu me diplomë finlandeze!

Programi i studimit Bachelor në Biznes dhe Menaxhment është program tre vjeçar me diplomë të dyfishtë i cili ofrohet bashkërisht nga Kolegji Universum në Kosovë dhe Kajaani University of Applied Sciences në Finlandë. Në kuadër të këtij programi studimet përfundojnë dy vite në Kolegjin Universum, dhe vazhdojnë vitin e tretë në Kajaani University of Applied Sciences në Finlandë.

Studentët do të pajisen me diplomë të dyfishtë në Biznes Menaxhment në Kolegjin Universum dhe Administrim Biznesi në Kajaani University of Applied Sciences.

Studentët që aplikojnë të jenë pjesë e programit për Double Degree nga Kolegji Universum dhe Kajaani University of Applied Sciences duhet të përfundojnë dy vite në Kolegjin Universum dhe pastaj vitin e tretë (dy semestra) i vazhdojnë në Finlandë në Kajaani University of Applied Sciences (në të cilin minimum duhet ti arrijnë 60 ECTS). Përveç kësaj programi i diplomës së dyfishtë përfshin edhe praktikën profesionale për studentët (5 muaj me 30 ECTS) dhe punimin e diplomës (15 ECTS).

      
Semester I
Nr.M/ESubjectLEECTS
1MEssentials of Management36186
2MEconomics I (Microeconomics)36186
3MQuantitative Methods I (Math)36186
4MAcademic Writing36186
5MEFL I36186
Semester II
Nr.M/ESubjectLEECTS
1MEconomics II (Macroeconomics)36186
2MBusiness Research Methods36186
3MQuantitative Methods II (Statistics)36186
4ESocial Responsibility and Ethics36186
5EOrganizational Communication36186
6MEFL II36186
Semester III
Nr.M/ESubjectLEECTS
1MMarketing36186
2MFinancial Accounting36186
3MHuman Resources Management36186
4MEuropean Economic Integrations36186
5MEFL III36186
Semester IV
Nr.M/ESubjectLEECTS
1MOrganizational Behavior36186
2MLeadership and Negotiations36186
3MManagement Accounting36186
4MEFL IV36186
5MInternship Program and Career Orientation48248
Semester V
Nr.M/ESubjectLEECTS
1E Science, Technology and Innovation36186
2MInternational Business36186
3MManagement of Information Systems36186
4EStrategic Management36186
5MProject Management36186
6MEFL V36186
Semester VI
Nr.M/ESpecialization: ManagementLEECTS
1MEntrepreneurship and SME Management36186
2Strategic Management36186
3ECorporate Finance36186
4MEFL VI36186
5MGlobal Economy36186
6EInternational Trade36186
7EKnowledge, Learning and Management36186
8EE-Business for Managers36186
9EInternational Trade36186
10EIntellectual Property Law36186
Semester V
Nr.M/ESubjectLEECTS
1MPublic Finance and Budget Planning36186
2MFinancial Analysis36186
3ERisk Management36186
4MAuditing and Investigation36186
5ETaxation36186
6MEFL V
Semester VI
1MCorporate Finance36186
2MBanking and Financial Institutions36186
3MInternational Financial Markets36186
4EFinancial Planning and Reporting36186
5MEFL VI36186
6EGame Theory36186
7EPersonal Finance36186
Tema e diplomës – Gjatë qëndrimit në Finlandë studentët do të punojnë në zhvillimin e temës së bachelorit. Zhvillimi i temës së bachelorit do të mbikëqyret nga profesorët e Kajaani University of Applied Sciences dhe ata të Kolegjit Universum. Juria do të jetë e përbërë nga profesorë që vijnë nga të dy institucionet.

Përveç studimeve, përfitimi kryesor i studentëve të këtij programi është praktika profesionale në Finlandë e cila zgjatë 5 muaj dhe përmban 30 ECTS.

Kolegji Universum dhe Kajaani University of Applied Sciences do të kujdesen që studentëve t’u jepet mbështetje e plotë në përgatitjen për vazhdimin e studimeve në Finlandë, mbështetje dhe konsultime të vazhdueshme akademike, qasje në të gjitha aktivitetet studentore dhe kampusin e KAMK.

Karriera

Të diplomuarit në programin e diplomës së dyfishtë Bachelor në Biznes dhe Menaxhment mund të përfitojnë nga mundësi të ndryshme fillojnë të karrierës në të ardhmen për të gjitha fushat e biznesit dhe të kenë perspektivat më të mira në të gjitha fushat e ekonomisë dhe biznesit. Diplomimi në këtë program gjithashtu mund të ndihmojë në sigurimin ose ruajtjen e pozitave drejtuese, të cilat tashmë janë zënë përpara fillimit të studimeve.

Ky program studimi u siguron të diplomuarve një diplomë në shkencat ekonomike dhe i pregatit profesionalisht për të kryer me sukses detyrat komplekse menaxheriale. Kompetencat më të rëndësishme me të cilat programi bachelor me diplomë të dyfishtë i përgaditë profesionistët e rinj janë si më poshtë:

  • njohuri të plota të biznesit
  • aftësi të udhëheqjes dhe
  • kompetenca ndërkombëtare

Kurrikula gjithpërfshirëse e diplomës së dyfishtë Bachelor në Biznes Menaxhment dhe Administrim Biznesi ofron një gamë të gjerë të mundësive për punësim. Disa nga punët më të rëndësishme të cilat të diplomuarit mund t’i zgjedhin janë si më poshtë:

1 – Konsulent
Ofrimi i konsulencave është shtegu më i natyrshëm i karrierës për studentë e nivelit bachelor. Nga njëra anë ajo kërkon një vështrim të përgjithshëm, ndërkombëtar dhe strategjik në botën e biznesit dhe në kompanitë individuale, nga ana tjetër, konsulentët duhet të kenë aftësitë ndërpersonale që i lehtësojnë klientët për të shprehur shqetësimet e tyre dhe të komunikojnë lirshëm.

2 – Menaxher i Financave
Shumica e studentëve që nuk vijnë nga fusha e studimit në menaxhment, kanë frikë ditën e parë të modulit të financave në nivelin bachelor. Duke e ditur se financat janë thelbi i çdo kompanie për tu rritur dhe zgjeruar, menaxherët financiar duhet të jenë në gjendje të merren me informacionin numerik dhe cilësor, duke shfaqur aftësinë për t’u marrë me kolegët nga të gjitha departamentet për të mbledhur informacion të saktë si dhe aftësitë e komunikimit të nevojshme për të siguruar dhe motivuar Anëtarët e Bordit. Insistimi i programit bachelor në përvetësimin e aftësive të forta dhe të buta i përgatitë studentët mirë për këtë pozitë.

3 – Menaxher i Marketingut
Marketingu lidhet direkt me njohuritë e thella të produkteve dhe konsumatorëve. Nëse jeni regjistruar në një program të nivelit bachelor, ju jeni duke marr mjete të përditësuara për të vlerësuar produktet dhe kompanitë, duke zhvilluar aftësitë tuaja për të komunikuar me dhe për të kuptuar anëtarët e kulturave të tjera (duke identifikuar nevojat e tyre, blerjen e tyre zakonet, specifikat e tyre kulturore, etj.). Nëse jeni tip kreativ dhe keni një prirje për shitje, Menaxheri i Marketingut mund të jetë titulli juaj i ardhshëm i punës!

4 – Menaxher i Operacioneve, Menaxher i Zinxhirit të Furnizimit ose Menaxher i Logjistikës
Operacionet, Logjistika dhe Zinxhiri i Furnizimit janë fusha të cilat janë rritur ndjeshëm. Me avancimin e vazhdueshëm teknologjik të operacioneve në internet dhe rritjen e shitjeve në internet, puna dhe njohuria e menaxherëve me këtë ekspertizë nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme ashtu sikurse aftësitë e tyre që janë më të kërkuarat. Nëse doni të luani një rol jetësor në suksesin e një industrie, në një nga këto role ju mund të menaxhoni njerëzit, procesin dhe të udhëheqni teknologjinë krejt së bashku, të siguroni organizimin, të ruani dhe të bëni shpërndarjen efektive të produkteve, e këtë për të përmirësuar eksperiencën e konsumatorëve në mënyrë të vazhdueshme. Niveli bachelor ju ofron një kornizë për zhvillimin e njohurive dhe aftësive të kërkuara për një karrierë të suksesshme dhe të dobishme në këtë fushë.

5 – Ndërmarrës
Shumë studentë të nivelit bachelor kanë ide dhe projekte për kompanitë e tyre. Ekspozimi i tregut dhe rrjetëzimi në klasë dhe një ofertë e mirë e programit bachelor mund të krijojë marrëdhënie investuese dhe partneriteti që justifikojnë parashikimin e fillimit të një kompanie të vet. Nëse mendoni që kjo është gjendja juaj, përfitoni maksimumin nga studimet tuaja në bachelor dhe diskutoni strategjinë tuaj të biznesit me Universitetin dhe studentët e tjerë kur jeni duke studiuar për të garantuar që të keni një plan fitues.

Finlanda, vendi i vlerësuar me sistemin më të mirë të edukimit në botë është një nga destinacionet më të preferuara për studentët nga e gjithë bota. Përveç cilësisë së treguar në arsim, studimet e fundit kanë treguar që Finlanda është poashtu vendi më i lumtur në botë, ka cilësinë më të mirë të ajrit dhe nivelin më të ulët të korrupsionit.

Kajaani University of Applied Sciences është një nga universitetet më ndërkombëtare dhe më cilësore në Finlandë. Arsyet pse shumë studentë ndërkombëtar e zgjedhin këtë universitet janë të listuara më poshte:

  1. Sistemi finlandez i edukimit është vlerësuar si sistemi më i mirë i edukimit në botë
  2. Diploma nga Kajaani University Applied Sciences ka reputacion jashtëzakonisht të lartë
  3. Diploma finlandeze nga Kajaani University njihet dhe vlerësohet në të gjithë botën
  4. Studimet ne Kajaani University ofrojnë mundësi për të takuar dhe krijuar shoqëri me studentë nga e gjithë bota
  5. Finlanda njihet si një nga vendet më moderne dhe më inovative të Evropës.

 

 Akreditimet vendore dhe ndërkombëtare

Programi Bachelor në Biznes Menaxhment është i akredituar nga agjencioni prestigjioz “Opetus- ja kulttuuriministeriö” dhe nga Agjencioni Kosovar i Akdreditimit (AKA).

Si të studioni në Finlandë me bursë të plotë?

Të gjithë studentët e Kolegjit Universum që vazhdojnë vitin në Kajaani University of Applied Sciences përfitojnë BURSË të plotë për studime në Finlandë. Studentët duhet ti mbulojnë vetem shpenzimet e transportit dhe qëndrimit në Finlandë.
Nga Kolegji Universum do të përzgjidhen 6 studentë për bursë të plotë për një semester në vlerën 3,780 Euro për student, për mbulimin e shpenzimeve të jetesës.

Studentët të cilët aplikojnë duhet ti kenë 60 ECTS apo 1 vit të përfunduar në Kolegjin Universum.

Shënim : Kjo mundësi egziston edhe për studentët e vitit të tretë , të cilëve ju duhet të shtyjnë studimet për 1 vit më shumë në rast se dëshirojnë të përfitojnë nga kjo mundësi për tu pajisur me diplomë Finlandeze në Kajaani University.

Shërbimet tutoruese

Qëllimi i secilit tutorial është të ndihmojë studentët të zhvillojnë strategji që i ndihmojnë ata të forcojnë njohuritë e tyre, të zhvillojnë aftësi të transferueshme të të mësuarit dhe të arrijnë sukses akademik. Roli i një tutori është të aftësojë studentët të bëjnë punën e tyre duke përdorur mënyrën më të mirë të të mësuarit. Qëllimi përfundimtar është të ndihmojë studentët të zbulojnë se si ai ose ajo mëson më mirë dhe t’i ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre për të arritur rezultatet më të mira arsimore.Në rast se studentët kanë nevojë për mbështetje shtesë dhe ndihmë akademike tutorët informohen menjëherë. Kështu, mbikëqyret nga afër performanca akademike e studentëve.

APLIKIMI DHE REGJISTRIMI :

Për t’u pranuar në program, studentët e interesuar duhet të aplikojnë për regjistrim në Kolegjin Universum. Me pranimin në Kolegjin Universum, studentëve automatikisht u sigurohet mundësia për vazhdimin e vitit të dytë apo tretë të studimeve bachelor në Kajaani University of Applied Sciences.

Për të vazhduar studimet në Kajaani, kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë të përfunduar një vit në Kolegjin Universum;
  • Të njohin gjuhën angleze në nivelin A2 ose më lartë sipas Kornizës së Përbashkët Evropiane të Gjuhëve, ose sipas ndonjë certificatë tjetër të pranueshme, meqë të gjitha lëndët në Kajaani University do të ofrohen në gjuhën angleze. (Shënim: njohja e gjuhës angleze nuk është e domosdoshme për pranim në Kolegjin Universum, ajo mund të mësohet gjatë vitit të parë dhe dytë të studimeve  për vazhdimin në KAMK). Dëshmi e pranueshme për njohjen e gjuhës angleze është edhe certifikimi në nivelin Intermediate nga Anglia Examinations, i cili është ekuivalent me A2.

Përveç këtyre, edhe studentët që janë aktualisht në përfundim të vitit të parë apo të dytë në nivelin bachelor në Kolegjin Universum mund të zgjedhin të vazhdojnë vitin e tretë në Finlandë në Kajaani University në kuadër të këtij programi. Gjithashtu, studentët që kanë përfunduar vitin e parë apo të dytë të studimeve në universitetet tjera publike dhe private dhe duan të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Universum mund t’i vazhdojnë ato në Kajaani University në kuadër të programit me diplomë të dyfishtë.