• Language
  • +377(44)-144-062

Barometri i Punësimit

Barometri i Punësimit

Barometri i Punësimit

Barometri i Punësimit është projekt hulumtues 10 vjeçar, i cili qëllimin në matjen e trendeve dhe lëvizjeve/zhvendosjeve në tregun e punës në Kosovë. Barometri publikohet një here në vit, dhe realizohet në bazë të punës së studentëve dhe analizës akademike të stafit. Barometri i Punësimit tregon indikatorët aktual në tregun e punës në Kosovë, dhe parashikon mungesat dhe /ose perspektiven e këtij te fundit. Në atë linjë, Barometri i Punësimit informon politikë-bërësit, investitorët privat, pronarët e bizneseve etj, mbi ndërmarrjen e  hapave të nevojshëm për përmirësimin e sfidave ekzistuese, si dhe mbi realizimin e intervenimeve të ardhshme që nevojiten  për tejkalimin e sfidave të parashikuara.

Raporti
Titulli i Doukumentit Data e publikimit
Barometri i Punesimit 2018 06/06/2018
Close