• Language
  • +377(44)-144-062
544225_531168470258213_1005012401_n

Konkurs për regjistrim të studentëve të rinjë

Postuar më: 20/07/2017

     KOLEGJI UNIVERSUM             

Prishtinë

Nr.prot: 3229/1

10.07.2017

Në bazë të nenit 15, pika P të Statutit të Kolegjit, dhe në bazë të vendimit nr.322/2 të kryeshefit ekzekutiv, të datës 01.07.2017, Kolegji universum shpallë:

 

KONKURS

për regjistrimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2017/18

Kolegji Unversum shpallë konkurs për pranim të studentëve të rinj në të gjtiha programet  e akredituara nga Agjencia e Kosovës për Akreditim.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

Diploma dhe dëftesat e notave nga shkolla e mesme, certifikata e maturës shtetërore, certifikata e lindjes.

Gjuha e studimeve: gjuhë shqipe

Mënyra  e studimit: ligjerata të rregullta dhe me korrespodencë, si dhe ofron mundësinë e studimeve nga distanca.

Kushtet e studimeve:

  • Kabinete të nevojshme
  • Bibliotekë të pasur me tituj ilbrash dhe biblioteka online
  • Punë praktike në institucione publike dhe kompani private
  • Shkëmbime semestrale (studime jashtë vendit për një semestër me të gjitha shpenzimet e mbuluara në 25 universitete të Evropës)
  • Përkrahje dhe mbështetje aktive nga Zyra e Karrierës për mundësitë për punësim pas diplomimit, por në raste të shumta, edhe gjatë studimeve

                                                                                                   Kryeshefi Ekzekutiv

                                                                                                         Alejtin Berisha

 

Kthehu
Close