fbpx

Kriteret e përgjithshme:
• Në bashkëpunim me menaxhmentin e lartë zhvillon, ekzekuton dhe vlerëson qëllimet e
Burimeve Njerëzore, rezultatet e pritura dhe prioritetet për departamentet e caktuara.
• Kryen detyra administrative, të tilla si mbajtja e bazës së të dhënave të punonjësve
• Përgjegjës për mbledhjen,mbajtjen dhe arkivimin e të dhënave të të gjitha dokumenteve
te stafit akademik dhe administrativ, si CV, kualifikimet, kontratat etj.
• Finalizimi i planit të burimeve të nevojshme në baza vjetore dhe semestrale, në
koordinim të plotë me departamentet e tjera.
• Raporton drejtpërsëdrejti tek Zv. Presideni i Operacioneve dhe Zv. Drejtori Ekzekutiv.
• Njohuri mbi ligjet e punës të përcaktuara nga autoritetet dhe organizatat qeverisëse
• Paraqet postime pune online, seleksionon kandidatët në listën e ngushtë dhe planifikoni
intervista pune
• Koordinon sesione orientimi dhe trajnimi për punonjësit e rinj
• Monitoron planin e zhvillimit te stafit dhe pregadit raportet e performances ne bazë
vjetore
• Kryen detyra të tjera sipas nevojës.

Kualifikimet:
• Diplomë Bachelor në Administrate Biznesi, Management, Resurset Humane (personat
me Master kanë përparsi)
• Të flasë rrjedhshëm gjuhën angleze në të folur dhe të shkruar
• Aftësi të shkëlqyera në detyra administrative dhe organizative
• Aftësi të forta komunikimi dhe zgjidhjeje të problemeve
• Aftësi teknike/kompjuterike
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
• CV
• Diploma Bachelor/Master
• Dy Letër Reference dhe dokumente tjera përcjellëse

Dokumentacionin e kompletuar duhet të dërgoni në [email protected], ku në subjekt
specifikohet pozita për të cilën aplikoni. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit
dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. Afati i fundit për aplikim, 31 Mars
2022.