fbpx

Kriteret e përgjithshme:
● Zhvillon tema dhe politika kërkimore institucionale të zbatueshme për Kolegjin
Universum.
● Përgatit aplikacionet e bordit të etikës kërkimore.
● Koordinon në mënyrë specifike aktivitetet e përditshme të çdo stafi mbështetës teknik të
angazhuar në kryerjen e protokollit kërkimor,
● Inicon dhe mundëson seminare/punëtori/ kërkimore nëpër programet e Kolegjit
Universum;
● Mbikëqyr dhe koordinon ofrimin e shërbimeve mbështetëse për Kërkuesit
● Inicon bashkëpunim me komunitetin e biznesit në projekte dhe aktivitete të ndryshme
kerkomore
● Monitoron ecurinë e aktiviteteve kërkimore të stafit akademik;
● Zhvillon dhe mban shënime të aktiviteteve kërkimore dhe përgatit raporte periodike dhe
ad hoc, siç kërkohet nga hetuesit, administratorët, agjencitë e financimit dhe/ose organet
rregullatore.
● Planifikon dhe koordinon mbledhjet e rregullta të Komisionit për Kërkim dhe Zhvillim.

Kualifikimet:
• Diplomë PhD (nëse keni përfunduar studimet jashtë vendit duhet të bashkangjitet
Nostrifikimi)
• Të flasë rrjedhshëm gjuhën angleze të folur dhe të shkruar
• Aftësi të shkëlqyera organizative
• Aftësi të forta komunikimi dhe zgjidhjeje të problemeve
• Aftësi teknike/kompjuterike
• Portfolio të gjerë të hulumtimeve
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
• CV
• Diplomë PhD (nëse keni përfunduar studimet jashtë vendit duhet të bashkangjitet
Nostrifikimi)
• Lista e publikimeve në 5 vitet e fundit
• Letër Reference dhe dokumente tjera përcjellëse

Dokumentacionin e kompletuar duhet të dërgoni në [email protected], ku në subjekt
specifikohet pozita për të cilën aplikoni. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit

dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. Afati i fundit për aplikim, 31 Mars
2022