• Language
  • +377(44)-144-062

Qendra për Menaxhim dhe Ndërmarrësi

Qendra për Menaxhim dhe Ndërmarrësi

QENDRA PËR NDËRMARRËSI DHE BIZNES TË VOGËL (QNBV)

Kolegji Universitar Universum në kuadër të grupit Universum ka edhe qendrën për ndërmarrësi dhe biznes të vogël e cila kontribuon në mënyrë të veçantë në raportin në mes të Universum dhe komunitetit të biznesit.

Kolegji Universum që nga Janar 2014, është përfaqësues  për Kosovë i  GEM (Global Entrepreneurship Monitor). GEM (Monitorimi Global i Ndërmarrësisë) është një vlerësim vjetor i aktiviteteve vjetore të ndërmarrësisë, aspiratave dhe qëndrimeve të individëve nga nje gamë e gjerë e vendeve.

Programi ka tri objektiva:

  • Të masë ndryshimet nivelet e aktiviteteve të ndërmarrësisë  ndërmjet vendeve
  • Të zbuloj faktorët që dërgojn në një nivel më të përshtatshëm të ndërmarrësisë
  • Të sugjeroj politikat që mund të nxisin aktivitetet kombëtare të ndërmarrësisë.

Projekti i GEM për Kosovë mbështetet nga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë dhe SPARK

Close