• Language
 • +377(44)-144-062

Departamentet dhe Njësitë

Departamentet dhe Njësitë

Departamentet dhe Njësitë

Kolegji Universum ka këto departamente dhe programe të akredituara:

Baçelor (BA) në Biznes dhe Menaxhment;
Baçelor (BA) në Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane;
BSc në Shkenca Kompjuterike;
BSc në Sistemet Informative dhe Menaxhmenti (program nga University of London International Programmes);
Baçelor (BA) në Gjuhë Angleze;
Master (MA) në Menaxhment

DEPARTAMENTI – Biznes dhe Manaxhment (DBM)

Departamenti për Biznes dhe Menaxhment është krijuar në vitin 2005 për të qenë fokus primar në studimin e proceseve në administrim biznesi. Gama e tij inter-disciplinare është e pa krahasueshme. Departamenti ka staf akademik nga fusha ekonomike, biznesit, juridikut dhe shkencave bihevioristike. DBM ka absorbuar akademikët e rinj më të mirë të diplomuar nga Universitetet më të mira në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe pjesën tjetër të Evropës Përëndimore. Departamenti ofron një Bachelor program dhe ka gamën më të gjerë të specializimeve në Biznes në Kosovë. DBM është i hapur. Ka lidhje të forta me departamentet tjera dhe Kolegjin Universum, si dhe me qendrat tjera akademike lokale, regjionale dhe ndërkombëtare. Veçantia e fundit e departamentit është se ka një profil të fuqishëm publik. DBM organizon ngjarje të ndryshme duke sjellë në Kolegj figura të ndryshme publike. Web sajti ynë është dhe përditësohet rregullisht me informata, lajme dhe ngjarje që kanë të bëjnë me Departamentin.

Baçelor (BA) në Biznes dhe Menaxhment

Me specializime:

 • Menaxhment
 • Banka dhe Financa
 • Marketing dhe Komunikim
 • Biznes Ndërkombëtar

BSc në Sistemet Informative dhe Menaxhmenti

Program i studimit i ofruar nga University of London International Programmes, dhe London School of Economics and Political Sciences. Programi ligjërohet tërësisht në gjuhën angleze, dhe diplomat lëshohen nga University of London. Programi ofrohet në bashkpunim me departamentin e Shkencave Kompjuterike.

DEPARTAMENTI – Shkenca Politike

Qëllimi programit për studime BA bazohet në ndërtimin e aftësive për të kuptuar rolin, rëndësinë dhe funksionin që ka administrata dhe shkencat politike mbi të cilat ndërtohet tërë një spektër i njohurive të shkencave sociale. Studentët krijojnë njohuri lidhur me metodat e shkencave sociale dhe mënyrën përdorimit të tyre, zhvillojnë aftësi analitike, komunikuese dhe krijojnë njohuri mbi rolin e organizatave publike krijojnë aftësi të mjaftueshme për karrierë të mundshme, për qeverisje lokale apo qendrore dhe organizata tjera publike në vend dhe jashtë. Studentët zhvillojnë njohuritë për sistemet e ndryshme politike dhe administrative publike. Programi APMNSE bënë ndërlidhje teorike me praktikën politike në kuadër të disiplinave të ndryshme; politike, juridike, filozofike, sociologjike, ekonomike me qëllimtë aftësimit praktik për të qenë konkurrent në tregun e punës.

Baçelor (BA) në Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane

Me specializime:

 • Administratë Publike
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane

DEPARTAMENTI – Shkenca Kompjuterike

Departamenti i Shkencave Kompjuterike ka për qëllim të përgadis studentët me njohuri dhe aftësi të larta teorike dhe aplikative, dhe të njoftoj studentët me teknikologjitë më të reja në fushën e TI-së. Më tutje, të diplomuarit do të jenë të përgaditur për të qenë lider në këtë fushë, dhe të jenë të vetëdijësuar për përgjegjësit etike, ligjore, dhe përgjegjësit shoqerore si pjesë integrale e profesionit. Gjithashtu, studentët do të jenë të përgaditur të vazhdojnë zhvillimin personal nga aspekti karierës profesionale apo asaj akademike, në nivel lokal dhe ndërkombëtar.
Programi është i krijuar duke u bazuar në rekomandimet për programin mësimor të dhëna nga organizata më e mirënjohur në botë, Instituti i Inxhinierëve Elektrik dhe Elektroteknik (Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE) dhe Shoqatës për Makinerinë Informatike (Association for Computing Machinery – ACM). Pothuajse të gjithë Profesorët kanë eksperiencë ndërkombëtare, në ligjërim apo kanë përfunduar studimet në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Universumi ka siguruar bashkpunime me kontrata për softuer me kompaniet e mëdha botërore duke përfshirë edhe Microsoftin.

DEPARTAMENTI – Gjuhë Angleze

Baçelor (BA) në Gjuhë Angleze

Programi BA në Gjuhë Angleze  është i dizajnuar si një program fleksibël me baza rigoroze në mekanikën e Gjuhën Angleze. Kurrikula e departamentit të Gjuhës Angleze u ofron të gjithë studentëve të Kolegjit Universum një seri të kurseve Anglishtja si Gjuhë e Huaj si dhe kurseve për Shkrim Akademik. Veç kësaj, program u ofron kurrikulë në shkallë specifike e cila u mundëson studentëve BA të Gjuhës Angleze një gamë të gjerë eksplorimi në karrierë.

Programi synon që BA në Gjuhë Angleze të mund t’i përçoj shkathtësitë e kalueshme për një gamë të gjerë karriere, ku përfshihet edukimi, krijimi i materialeve, botimi dhe publikimi, administrimi publik, marrëdhëniet publike, marketingu, media, organizimi i ngjarjeve, turizmi, çështjet kulturore dhe industritë globale krijuese.

Ky program ofron qasje të përgjithshme në studimin e Gjuhës Angleze, dhe u siguron studentëve mundësi të shumta punësimi të cilat ata mund t’i eksporojnë përgjatë studimeve.

 • Anglishte për Biznes dhe Media
 • Përkthim
 • Anglisht me gjuhë gjermane

Master (MA) në Menaxhment

Me specializime:

 • Menaxhment
 • Biznes Ndërkombëtar
 • Financa
 • Menaxhimi i Sektorit Publik
 • Menaxhimi i Turizmit
Close