• Language
  • +377(44)-144-062

Menaxhmenti dhe Qeverisja

Menaxhmenti dhe Qeverisja

Menaxhmenti dhe Qeverisja

Statuti i Kolegjit është akti më i lartë normativ në Kolegjin Universum i cili rregullon organizimin, funksionimin, procedurat, çështjet akademike dhe studentore. Kolegji Universum qeveriset nga (1) Bordi Drejtues, (2) Këshillit Akademik, (3) Shefi Ekzekutiv, (4) dhe trupat e tjerë siç janë përcaktuar me këtë Statut. Funksionet e organeve kryesore qeverisëse janë të rregulluara mbi parimet e respektimit të akteve normative, lirisë akademike, të përmbahen nga axhenda politike, si dhe respektimin e standardeve dhe të drejtave më të larta akademike.

Struktura Organizative e Kolegjit Universum

diagrami-universum

Close