fbpx
Showing 3 of 3 News

Përshkrimi i Detyrave: – Koordinon procesin e sigurimit të cilësisë brenda institucionit– Në bashkëpunim me komisionet përkatëesë harton dhe implementon politikat e sigurimit të cilësisë– Në bashkëpunim me Drejtorët Akademik krijon planin për implementimin e praktikave të cilat sigurojnëcilësinë e…

Përshkrimi i Detyrave: – Koordinon procesin e sigurimit të cilësisë brenda institucionit– Në bashkëpunim me komisionet përkatëesë harton dhe implementon…

Kriteret e përgjithshme:• Në bashkëpunim me menaxhmentin e lartë zhvillon, ekzekuton dhe vlerëson qëllimet eBurimeve Njerëzore, rezultatet e pritura dhe prioritetet për departamentet e caktuara.• Kryen detyra administrative, të tilla si mbajtja e bazës së të dhënave të punonjësve• Përgjegjës…

Kriteret e përgjithshme:• Në bashkëpunim me menaxhmentin e lartë zhvillon, ekzekuton dhe vlerëson qëllimet eBurimeve Njerëzore, rezultatet e pritura dhe…

Kriteret e përgjithshme: ● Zhvillon tema dhe politika kërkimore institucionale të zbatueshme për Kolegjin Universum. ● Përgatit aplikacionet e bordit të etikës kërkimore. ● Koordinon në mënyrë specifike aktivitetet e përditshme të çdo stafi mbështetës teknik të angazhuar në kryerjen…

Kriteret e përgjithshme: ● Zhvillon tema dhe politika kërkimore institucionale të zbatueshme për Kolegjin Universum. ● Përgatit aplikacionet e bordit…