fbpx

Studentët ndërkombëtarë nga Turqia

Për të aplikuar për programe studimi në Kolegjin Universum ju lutemi klikoni butonin aplikoni tani (hyperlink) dhe plotësoni formularin e aplikimit. Dërgo dokumentet e nevojshme në [email protected] Stafi ynë do të përgjiogjet kërkesës tuaj për një kohë shumë të shkurtër.

Dokumentet e mëposhtme janë dokumentet e përgjithshme të kërkuara nga një shtetas jo-kosovar që dëshiron të aplikojnë në Kolegjin Universum. Varësisht nga shtetësia, mund të kërkohen dokumente shtesë në mënyrë që të jenë në përputhje me rregulloret specifike të Republikës së Kosovës.

 • Certifikata e Lindjes
 • Pasaporta të paktën 6 muaj, datën e skadimit të afatit
 • Certifikimi i diplomave dhe diploma e shkollës së mesme
 • Transkripti i notave
 • Diplomë ose transkript i diplomës universitare për studentët e diplomuar dhe të transfer
 • Certifikata angleze e aftësisë së paku një vit e vlefshme (TOEFL, IELTS, ANGLIA certifikata janë të pranueshme)

• Kopja e lejes së qëndrimit / hyrjes në Kosovë nëse është e aplikueshme

Pas përfundimit të aplikimit, student njoftohet me e-mail pranues që përmban letrën zyrtare të pranimit dhe kontratën e studentëve. Studentët do të pajisen me llogarinë zyrtare, ID-në e studentit dhe numrin studentor që i lejon studentit çasjen në platformat, burimet dhe objektet e kolegjit.

Pas mbërritjes të gjitha informatat e nevojshme do të sigurohen nga shërbimet studentore, koordinatori i programit dhe koordinatori ndërkombëtar. Nxënësit që vijnë do të ndihmohen në çdo proces fillestar. Informacion shtesë dhe material do të sigurohen në ditën e orientimit të organizuar në javën e parë të semestrit të ri.

Në varësi të programit të studimit që përzgjidhet nga student ndërkombëtar, koordinatori i programit në Kolegjin Universum do ta udhëzojë studentin në zgjedhje të lëndëve të ofruara në gjuhën angleze që studenti i ardhshëm mund të zgjedhë dhe regjistrojë. Për më tepër, koordinatori i programit do të ndihmojë studentin me informata relevante mbi:

 • Si të regjistroheni për një klasë;
 • Si të braktis ose të zëvendësojë klasën;
 • Si t’i qaset softuerit dhe platformave të studentëve;
 • Si të shfrytëzohen burimet universitare;
 • Si të drejtohen, çështjet akademike, jo-akademike dhe personale.

Para ardhjes, studentët do të dërgohen alternativa të ndryshme akomodimi. Alternativat e banimit ofrohen nga kompanitë e patudshmërisë që janë partnerët e Kolegjit Universum. Këta partnerë gjithmonë kanë ofruar mundësitë të leverdisshme për stafin dhe studentët tanë ndërkombëtarë. Në përgjithësi, shpenzimet e jetesës në Kosovë janë shumë më të ulëta në krahasim me pjesën tjetër të Evropës. Prandaj studentët ofrohen me përzgjedhjen e akomodimit në varësi të buxhetit të tyre. Nxënësve gjithashtu u sigurohen burime shtesë ku mund të hulumtojnë opsione të banimit përmes portaleve në interne. Kolegji Universum ka klube studentore të ndryshme, në të cilat ambasadorët e studentëve të ofrojnë ndihmën e nevojshme për studentët ndërkombëtar.