• Language
  • +377(44)-144-062

Karriera ime

Karriera ime

Punësueshmëria e studentëve

Departamentet e Studimit Punësueshmëria Sektori i Punësimit Lidheshmeria me Studimet Paga Mesatare
PO JO Publike Private OJC Ndërkom- bëtare OJC Lokale Ndërlidhet Pak Aspak
Studentet Aktual 36% 64% 18% 77% 3% 2% 69% 20% 11%
Departamenti AP. MN 36% 64% 44% 56% 70% 10% 20% 416 euro
Departamenti BM 35% 65% 18% 82% 67% 23% 10% 353.35 euro
Master 66% 34% 27% 64% 5% 4% 78% 13% 5% 714 euro
Close