• Language
  • +377(44)-144-062

Trajnimet

Trajnimet

Trajnimet që organizohen në Universum

Kolegji Universum organizon trajnime nga fusha të ndryshme varësisht nga kërkesat e tregut dhe të palëve të interesuara. Deri me tani janë organizuar trajnime nga fusha e menaxhimit, marketingut dhe marrëdhënie me publikun, lidership, kontabilitet dhe auditim, dhe fusha juridike sikurse litigimi, arbitrazhi, e drejta biznesore etj.

Kolegji Universum ofron trajnime në programe të akredituara nga MASHT si pjesë e procesit të licencimit të mësimdhënësve ne Zhvillim profesional i mësimdhënësve Nivelin Fillore dhe Menaxhimi dhe Planifikimi si dhe trajnime të mesimdhënësëve të gjuhës angleze.

Trajnimet nga Zyra e Karrierës

  • Shkrim të CV-së
  • Shkrim të Letër Motivuese
  • Aftësive intervistuese
  • Përdorimi i rrjeteve sociale
  • Si të krijohet Infographic
  • Ngjarje për rrjetizim
  • Excel, PowerPoint

Disa nga trajnimet e mbajtura deri me tani në Kolegjin Universum.

Emri i Trajnimet Ligjeruesi Data
“Trajnimi në kuader të projektit TEMPUS LO@HEI” Prof. Dr. Norma Rayan- University College Cork Prof. Dr. Mariana Mocanu- University Politehnica of Bucharest WUS Kosova Nëntor, 2014
“Konsulenca Menaxheriale (Management Consulting)” Dr. Durim Hoxha-Konsulent Menaxherial i Çertifikuar Mars, 2014
“Menaxhimi i ndryshimit dhe Inovacionit” Hajrë Hyseni- Hertfordshire Business School, UK Dhjetor, 2013
Punëtori në GEW: “Harro biznes planin, a e ke gjetur modelin e biznesit?” Alejtin Berisha- drejtor ekzekutiv dhe ligjërues i ndërmarrësisë në Universum Nentor, 2013
“Statistical Package for Social Sciencies (SPSS)” Prof Dr. Besnik Skenderi PhD Kand. Ardian Uka Nëntor, 2013
“E Drejta Biznesore” Dr. Katheleen A. Corbett- Eksperte nga SHBA Nëntor, 2012
‘’INTELLECTUALI PROPERTY LAW AND LITIGATION’’ J.D. Jack Russo- Këshilltarë STEVE JOBS Prill, 2012
“Menaxhimi i Financave në Kompani” Kolegji “UNIVERSUM” dhe IDEA CONSULTING Dhjetor, 2011
“Marketingu dhe Teknikat e Shitjes” Kolegji Universum IDEA Consulting Nëntor, 2011
“IP Licensing 3D-360°” Dr. Gregg Bresfold- Avokat dhe Ligjërues nga SHBA Tetor, 2011
“Business Law “ Dr. Thomas Sleik Mars, 2011
Kurs Trajnues ne LITIGATION Dr. iur. Danya Grunyk, MBA Nëntor, 2010
“Menaxhim të Shërbimeve” Kolegji Universum Tetor, 2010
“Menaxhimi i Marrëdhënieve me Publikun dhe Media” Alban Kastrati – Zyrtar i Marrëdhënieve me Publikun në IPKO Maj, 2010
Seminari me drejtorët e shkollave, DKA- ve dhe përfaqësuesve te MASHT me teme “Vlerësimi i brendshëm ne arsimin para universitar”, Kolegji Universum Janar, 2012
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Metodologjitë e reja dhe te mësuarit gjithë përfshirës” Kolegji Universum Gusht, 2011
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Entrepreneurship in Education” Kolegji Universum Gusht, 2011
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhës angleze me teme “CELTA Trainings- Class discipline”, Christopher Lydon Gusht, 2011
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhës angleze me teme “Communications on mixed classes”, Christopher Lydon Korrik, 2011
Seminari me drejtorët e shkollave, DKA- ve dhe përfaqësuesve te MASHT me teme “Menaxhimi dhe Lidershipi ne Arsim Kolegji Universum Janar, 2010
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Mësimdhënia me nxënësin ne qendër- shkathtësitë e prezantimit” Kolegji UNiversum Gusht, 2010
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhës angleze me teme “High School Classes”, Bernie Raimarkers Gusht, 2010
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhes angleze me teme “Young Learners” Bernie Raimarkers Gusht, 2009
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Përdorimi i sistemit e-net, tabelave interaktive dhe e-learning Kolegji Universum Gusht, 2009
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Shkathtësitë baze për mësimdhënie efektive”, Kolegji Univresum Gusht, 2009
Close