• Language
 • +377(44)-144-062

Programi Edexcel

Programi Edexcel

Programi i Edexcel-it është trupi më i madh kualifikues në Britaninë e Madhe që ofron kualifikime dhe testime akademike në programe të ndryshme qe janë kryesisht në fushën e aftësimit dhe arsimit profesional.Sot Programi i Edexcel-it ofrohet në më shumë se 25,000 shkolla të mesme, kolegje dhe universitete, është i pranishëm në më shume se 100 vende të botës dhe ka hiq më pak se 1.5 milionë studentë në mbarë globin.

Kolegji Universitar Universum është instituti i parë në Ballkan që ofron kualifikime dhe testime nga Programi i Edexcel-it.Studimet në programin e Edexcel-it do të zgjasin 2 vite dhe janë ekuivalente me dy vite të Universitetit. Formati i këtij programi do të jetë 2+1, ku pas dy viteve studentët kanë të drejtë që të regjistrojnë vitin e tretë në Middlesex University apo Kolegjin Universitar Universum për të marrë diplomë Bachelor.

Universum është akredituar nga Edexcel të ofrojë qualifikime të Nivelit të 4 dhe të 5 (Higher National Diploma) në Biznez, i cili do të perfshijë degët e Manaxhmentit, Marketingut, Kontabilitetit, Drejtesisë në Biznes dhe Resurseve Njerëzore.  Poashtu, Kolegji Universitar Universum së shpejti do të ofrojë edhe programe të tjera në kuadër të Edexcel-it, siç janë: Shkenca Komjuterike, Zhvillim/Programim te Lojërave (Game Development), Turizëm, Hoteleri, Media Kreative, Agro Biznes, etj.

Sot, bota është bërë shumë dinamike sic janë bërë edhe kërkesat e studentëve për arsim. Ata sot po kerkojnë një program ku mësimdhenia, mësimnxenia dhe vlerësimi janë në hap me kohën dhe i përshtaten nevojave të tyre në mënyrë që të bëhen sa më konkurrent në tregun e punës. Studentët sot kerkojnë që universiteti ti ofrojë objektiva të qarta dhe të detajuara për rezultatet që do të arrihen pas perfundimit të programit. Ata kerkojnë që ligjeratat, materialet e perdorura për mesim t’iu japin mundësinë që ta tregojnë veten. Këto nevoja i plotëson programi i Edexcel-it sepse bazohet në një numër të madh të studimeve shkencore të kryera me qëllim që të  krijohet nje program i cili i përmbush te gjitha nevoja e theksuara më lartë.

Çka e bën Programin e Edexcel-it Atraktiv?

 • Programi i Edexcel-it është i dizajnuar ti përshtatet nevojave të secilit student.
 • Për tu regjistruar në këtë program, studentëve nuk i kërkohet kalimi i testit të maturës.
 • Pas pëfundimit të dy viteve të programit, studentët mund të përdorin dicka qe quhet “top-up” dhe të përfundojnë vitin e fundit në Middlesex University në Londër (ligjeratat mund te zhvillohen në Angli ose në Kosovë – në Kolegjin Universitar Universum) dhe të marrin diplomë Bachelor nga një universitet i njohur Anglez. Pra, fillo përmes Programit të Edexcel-it në Kosovë dhe merr diplomë Bachelor nga nje universitet Anglez.
 • Programi i Edexcel-it do të kushtojë €2,400 në vit, mirëpo me 50% ZBRITJE (€1,200 në vit) për gjeneratën e parë
 • Studentët qe nuk dëshirojnë të vazhdojnë programin deri ne fund, mund të certifikohen për ato lëndëve të cilat i kanë kaluara me sukses.
 • Edhepse Edexcel është program anglez, ky institut ka vendosur që të lejojë Kolegjin Universitar Universum ti mbajë ligjeratat në gjuhën shqipe.
 • Kualiteti i këtij programi nuk matet vetëm nga ne, por reprezentues të ketij programi do të vizitojnë kampuset tona 2 herë në vit për tu siguruar që cilesia e mësimdhënjes është në shkallën më të lartë.

Kualifikimi dhe Sistemi i Kredive ne Britaninë e Madhe

Figuara e mëposhtme shpjegon kualifikimin dhe sistemin e kredive në Britaninë e Madhe. Dy vite të Programit të Edexcel-it (HND dhe HNC) janë ekuivalente me 2 vite të Studimeve Bachelor. Studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet mund ta regjistrojnë  vitin e tretë në Kosovë apo Alngli në mënyrë që të shpërblehen me Diplomë Bachelor.

Programet që do të ofrohen në kuadër të Programit Edexcel janë:

Biznes (me specifikim në)

 • Menaxhment
 • Menaxhimi I Resurseve Njerëzore
 • Marketing
 • Kontabilitet
 • E Drejta Biznesore

Media Kreative (me specifikim në)

 • Gazetari
 • Dizajnim dhe Animacion të Lojërave Kompjuterike

Menaxhim të Turizmit dhe Hotelierisë

Shkenca Komjuterike dhe IT

Programi EDEXCEL Çmimi
Biznes
Menaxhment
Financa
Marketing
E Drejta Biznesore
Kontabilitet
600 Euro / Semester*
Menaxhim të Turizmit dhe Hotelierisë 600 Euro / Semester*
Shkenca Komjuterike dhe IT 600 Euro / Semester*
Gazetari 600 Euro / Semester*
Dizajnim dhe Animacion të Lojërave Kompjuterike 900 Euro / Semester**

*  Cmimi me 50% zbritje i cili i ofrohet gjeneratws sw parw tw studentwve. (Cmimi i rregullt €2400)

** Cmimi me 50% zbritje i cili i ofrohet gjeneratws sw parw tw studentwve. (Cmimi i rregullt €3600)

Nr. Lëndë e Obliguara Viti Nurmi i Kredive
1. Mjedisi Biznesor 1 15
2. Menaxhimi i Resurseve 1 15
3. Sjellja Organizative 1 15
4. Principet e Marketingut 1 15
5. Aspektet e Kontratës dhe Neglizhencës në Biznes 2 15
6. Vendimarrja e Biznesit 2 15
7. Strategjia  e Biznesit 2 15
8. Projekte hulumtues 2 20
Nr. Lëndë e Obliguara Viti Nurmi i Kredive
1. Marketingu dhe Intelegjenca 1 15
2. Kontabiliteti Menaxherial: Kostoja dhe Buxheti 1 15
3. Menaxhimi i Komnuikimit, Dijes dhe Informatave 1 15
4. Menaxhimi i Resurseve Njerëzore 1 15
5. Interneti dhe E-Biznesi 2 15
6. Reklamimi dhe Promovimi në Biznese 2 15
7. Planifikimi i Marketingut 2 15
8. Menaxhimi i Aktiviteteve në Binzes dhe Arritja e Rezultateve 2 20
9. Zhvillimi Personal dhe Profesional 2 15
10. Aftësimi për Punësueshmëri 2 15
11. Përvoja në Punë 2 15
12. Ndërmarrjet e Biznesit të Vogël 2 15
13. Ligjet e Biznesit 2 15
14. Puna dhe Uhdëheqja e të Tjerëve 2 15
15. Sistemi Financiar dhe i Auditimit 2 15
16. Marrëdhëniet Midis Punonjësve 2 15
17. Ligjet Europiane 2 15
18. Biznesi Euopian 2 15
19. Problemet Bashkëkohore në Menaxhimin e Marketingut 2 15

Close