• Language
  • +377(44)-144-062

Anglisht me Gjuhe Gjermane

Programi është i dizajnuar si program multi-disiplinor, ashtu që të pajisë studentët me bazat administrative dhe teknikat dhe njohuritë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Përfshin edhe shkathtësitë thelbësore për planifikimin strategjitë, vendim-marrjen, komunikimin dhe kontrollimin e aktivitetet menaxhuese. Programi i studimit ofron qasje të përgjithshme në dy vitet e para të studimeve (katër semestra) dhe specializimi në vitin e 3-të të studimeve në disiplinat:

  • Administrim Publik;
  • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane.

Angazhimi i studentëve në projektet hulumtuese, u ofron mundësinë që të familjarizojnë veten me çështjet e përditshme, si dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre për të kuptuar qasjet dhe zgjidhjen e problemeve të tilla.

BA në  Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane
 Nr. Emri i njësisë Kreditë LLoji Tipi
Semestri
 Viti I pare-Specializimi MN
1 Hyrja në Shkencat Politike 6 C Seminaret
2 Qeverisja Lokale dhe Politika 4 C Dimeror
3 Sistemi Qeverisës në Kosovë 6 C Dimeror
4 Metodat Kryesore të Shkencave Shoqërore 4 C Dimeror
5 Shkrim Akademik 6 C Dimeror
6 Gjuhe Angleze 4 C Dimeror
7 Politikat Krahasuese I 5 C Pranveror
8 Historia e Mendimit Politik 5 C Pranveror
9 Hyrje në Sociologjin Politike 5 C Pranveror
10 Hyrje në Ekonomi dhe Politikat Ekonomike 5 C Pranveror
11 Statistikë për Kërkime Shoqërore 6 C Pranveror
12 Gjuhe Angleze 4 C Pranveror
Viti 2 – Specializimi – Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane
1 Historiku i sistemit ndërkombëtarë 6 C Dimeror
2 Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare; hyrja 6 C Dimeror
3 Globalizimi ekonomik dhe marrdhëniet ndërkombëtare 6 C Dimeror
4 Organizatat ndërkombëtare dhe politikat botërore 6 C Dimeror
5 Anglishtja profesionale për Marrdhënie Ndërkombëtare  I 4 C Dimeror
6 Lende Zgjedhore 4 C Dimeror
7 E drejta ndërkombëtare: Publike dhe Private 6 C Pranveror
8 Diplomaci 6 C Pranveror
9 Analiza e politikës së jashtme 6 C Pranveror
10 Politika e Evropes Lindore 6 C Pranveror
11 Anglishtja profesionale për Marrëdhënie Ndërkombëtare II 4 C Pranveror
 Viti I tretë – AP
1 Lufta dhe Paqja: Akterët në histori, struktura dhe proceset; 6 C Dimeror
2 Menaxhimi I konfliktëve ndërkombëtare dhe Rezoluta 6 C Dimeror
3 Politika e sigurisë 6 C Dimeror
4 Historia dhe teoritë e integrimit evropian; 6 C Dimeror
5 Unioni Evropian si aktor rajonal dhe ndërkombëtar 4 C Dimeror
6 Histori, Struktura dhe Funksionimi i Unionit Evropian 6 C Dimeror
7 Politikat ekonomike të Bashkimit Evropian(Bujqësi, Tregëti, Konkurrencë, Mjedis dhe Mbrojtjen e konsumatorit); 6 C Pranveror
8 Politikat e Bashkimit Evropian(Drejtësi, Siguri, Migrim, Qytetari, Marrëveshja e Shëngenit) 6 C Pranveror
9 E drejta evropiane; 6 C Pranveror
10 Tema e Diplomimit 8 C Pranveror/Veror

Studentët e Administrim Publik dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare janë jashtëzakonisht të suksesshëm në gjetjen e vend-punimit pas përfundimit të studimeve të tyre, diplomimit. Punësimi tipik, përfshin ambasadat dhe konsullatat e akredituara në Kosovë, Ambasador dhe stafi i ambasadës së Republikës së Kosovës në vende të ndryshme, Institucionet e Bashkimit Evropian, dhe Kombeve të Bashkuara, Administratën publik, Institucionet e nivelit qendror (Qeveri, Presidencë dhe Parlament), këshillime mbi administrimin publik, Organizata të ndryshme ndërkombëtare, Analist të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe atyre Evropiane, etj. Punëdhënësit presin nga të diplomuarit që të ofrojnë jo vetëm njohuri dhe ekspertizë në një fushë, por edhe shkathtësi të fuqishme personale të cilat u nevojiten për të qenë sa më efektiv për Institucionin.

Punësueshmëria e studentëve

Departamentet e Studimit Punësueshmëria Sektori i Punësimit Lidheshmeria me Studimet Paga Mesatare
PO JO Publike Private OJC Ndërkom- bëtare OJC Lokale Ndërlidhet Pak Aspak
Departamenti AP. MN 36% 64% 44% 56% 70% 10% 20% 416 euro

Close