• Language
  • +377(44)-144-062

Anglishte per Biznes dhe Media

10171018_10153735173102244_7738082733938172505_n

Programi BA në Gjuhë Angleze  është i dizajnuar si një program fleksibël me baza rigoroze në mekanikën e Gjuhën Angleze. Kurrikula e departamentit të Gjuhës Angleze u ofron të gjithë studentëve të Kolegjit Universum një seri të kurseve Anglishtja si Gjuhë e Huaj si dhe kurseve për Shkrim Akademik. Veç kësaj, program u ofron kurrikulë në shkallë specifike e cila u mundëson studentëve BA të Gjuhës Angleze një gamë të gjerë eksplorimi në karrierë.

Ky program ofron qasje të përgjithshme në studimin e Gjuhës Angleze, dhe u siguron studentëve mundësi të shumta punësimi të cilat ata mund t’i eksporojnë përgjatë studimeve.

  • Anglishte për Biznes dhe Media
  • Përkthim
  • Anglisht me gjuhë gjermane

BA në  Gjuhë Angleze
 Nr. Emri i njësisë Kreditë LLoji Tipi
Semestri
 Viti i parë
1 ELI -1 6 C Dimeror
2 Hyrje në Linguistike: Fonetika dhe Fonologjia e Gjuhës Shqipe 4 C Dimeror
3 Shkrimi Akademik – Gjuha Angleze 6 C Dimeror
4 Hyrje në Letersine Angleze, Pjessa I: Morali dhe Mendja 4 C Dimeror
5 Letërsia Shqipe: Romanticizmi dhe Realizmi 6 C Dimeror
6 Hyrje në Gjermanisht I 4 C Dimeror
7 ELI-2 5 C Pranveror
8 Hyrje në Linguistikën e Gjuhës Angleze 5 C Pranveror
9 Hyrje në Përkthim dhe Interpretim 5 C Pranveror
10 Hyrje në Letërsinë Angleze, Pjesa e II-të: Romani Viktorian, Industrializmi dhe “Karakteri Modern” 5 C Pranveror
11 Metodologjia Kërkimore 6 C Pranveror
12 Hyrje në Gjermanisht II 4 C Pranveror
Viti 2 –
1 ELI-3 6 C Dimeror
2 Sintaksa e Gjuhës Angleze 6 C Dimeror
3 Hyrje në Gazetari 6 C Dimeror
4 Organizatat ndërkombëtare dhe politikat botërore 6 C Dimeror
5 Praktika e Përkthimit 4 C Dimeror
6 Leksikologjia e Gjuhës Angleze 4 C Dimeror
7 Letërsia Shqipe: Romansa dhe Realizmi 6 C Pranveror
8 Mirëkuptimi Ndërkulturor: Politikat dhe Praktika 6 C Pranveror
9 Punëtoria e Përkthimit të Filmave 6 C Pranveror
10 Përkthimi për Administratën dhe Biznesin 6 C Pranveror
11 Hyrje në Gjermanisht III dhe IV 4 C Pranveror
 Viti I tretë
1 ELI-4 dhe ELI -5 6 C Dimeror
2 Morfologjia e Gjuhës Angleze 6 C Dimeror
3 Prezantimet dhe të Folurit në Publik 6 C Dimeror
4 Punëtoria e Përkthimit për Sektorin Publik 6 C Dimeror
5 Temat Tragjike: Nderi, Dashuria, Statuti, dhe Dëshpërimi në Hamletin, Othellon dhe Makbethin e Shekspirit 4 C Dimeror
6 Grantet dhe Shkrimi I Propozimeve 6 C Dimeror
7 Përkthimi për Vepra Artistike 6 C Pranveror
8 Gazetaria në Internet 6 C Pranveror
9 Të shkruarit mbi Shërbimin në Komunitet 6 C Pranveror
10 Hyrje në Gjermanisht V dhe VI 8 C Pranveror/Veror

Programi synon që BA në Gjuhë Angleze të mund t’i përçoj shkathtësitë e kalueshme për një gamë të gjerë karriere, ku përfshihet edukimi, krijimi i materialeve, botimi dhe publikimi, administrimi publik, marrëdhëniet publike, marketingu, media, organizimi i ngjarjeve, turizmi, çështjet kulturore dhe industritë globale krijuese.

Punësueshmëria e studentëve

Departamentet e Studimit Punësueshmëria Sektori i Punësimit Lidheshmeria me Studimet Paga Mesatare
PO JO Publike Private OJC Ndërkom- bëtare OJC Lokale Ndërlidhet Pak Aspak
Departamenti AP. MN 36% 64% 44% 56% 70% 10% 20% 416 euro

Close