• Language
  • +377(44)-144-062

Banka dhe Financa

DSC_3853

BA në Biznes & Menaxhment ka për qëllim që të:

  • Promovimi i entuziazmit për studime akademike si në aspektin biznesor kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar dhe menaxhimin e tij efektiv.
  • Ofroj një kurs studimi intelektualisht sfidues, i cili do të zhvillonte shkathtësitë intelektuale dhe analitike të studentëve brenda një kornize të integruar të biznesit.
  • Ofroj një program koherent të studimit në fushat kryesore të biznesit i cili do ti mundësonte studentëve që të arrijnë një perspektivë me bazë më të gjerë apo me një fokus në biznes.
  • Inkurajoj të kuptuarit dhe të analizuarit e organizatave të biznesit, procesin e vendim marrjes së tyre dhe sensitivitetin e motiveve që janë vendimtare për qëndrimet dhe sjelljet e individëve dhe grupeve në organizata.
  • Zhvilloj shkathtësitë individuale bashkëpunuese dhe kompetencat e nevojshme për një program të studimeve themelore dhe relevant për botën e biznesit.
  • Ofron të kuptuarit teorik dhe praktik të mjediseve të ndryshme në biznes.

Banka dhe Financa
Kodi Profili: Financa dhe Banka Kredit LLoji Semestri
Viti I parë
1 Bazat e Menaxhmentit 6 C Dimeror
2 Ekonomi I (Mikroekonomia) 6 C Dimeror
3 Metodat kuantitative I (matematike) 6 C Dimeror
4 Metodat e hulumtimit në Biznes 4 C Dimeror
5 Shkrim Akademik ose Shkrim Akademik ne gjuhen Angleze 4 C Dimeror
6 Gjuhë Angleze I 4 O Dimeror
7 Ekonomi II (Makroekonomia) 6 C Pranveror
8 Bazat e Kontabilitetit 6 C Pranveror
9 Metodat kuantitative II (Statistika) 6 C Pranveror
10 Pergjegjesia Sociale dhe Etikës 4 C Pranveror
11 Shkathtësi në komunikim 4 C Pranveror
12 Gjuhë angleze II 4 C Pranveror
Viti I Dytë
1 Marketing 6 C Dimeror
2 Kontabilitet financiar 6 C Dimeror
3 Menaxhimi i resurseve njerëzore 4 C Dimeror
4 Ndërmarrësi dhe Menaxhimi i VMN 6 C Dimeror
5 Integrime Ekonomike Evropiane 4 C Dimeror
6 Gjuhë Angleze III 4 C Dimeror
7 Sjellje Organizative 6 C Pranveror
8 Financat e Korporatave 6 C Pranveror
9 Lidership dhe Negociata 4 C Pranveror
10 Shkencë, Teknologji dhe Inovacion 4 C Pranveror
11 Gjuhë Angleze  IV 4 C Pranveror
12 Programi Internship dhe Orientimi ne Karriere 6 C Pranveror
Viti I Tretë – Profili : Financa dhe Banka
Financat e Korporatave 6 C Dimeror
Analizat e deklarimit financiar 6 C Dimeror
Menaxhimi i riskut 6 C Dimeror
Auditimi dhe hulumtimi 6 C Dimeror
Tregjet financiare ndërkombëtare 6 C Dimeror
Raportimi dhe planifikimi financiar 6 C Dimeror
Veprimet Bankare dhe ato të bankave 6 C Pranveror
Financa publike dhe planifikimi I buxhetit 6 O Pranveror
Taksat 4 O Pranveror
Financat personale 4 O Pranveror
Zgjedhore nga profilet tjera 6 O Pranveror
Disertacioni/Projekti diplomues 10 C Pranveror
Sqarime:
Lloji i njësisë: C = Obligueshme; O = zgjedhore

Close