fbpx

Qendra e Universum-it për zhvillim të qendrueshëm

Qendra e Universumit për Zhvillim të Qëndrueshëm (UCSD) promovon dhe bën hulumtime me cilësi të lartë për të ndihmuar vendin dhe rajonin të arrijë qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm në tri fusha kryesore: ekonomike, sociale dhe mjedisore – duke i kthyer Objektivat e Qëndrueshme të OKB-së në aplikime dhe politika praktike. UCSD ndjek dhe koordinon iniciativat kërkimore për profesorët dhe studentët e Kolegjit Universum, dhe publikon rezultatet e kërkimit në Revistën Shkencore Universum dhe platforma të tjera akademike rajonale dhe ndërkombëtare.

UN Qëllimet e Zhvillimit 2030

Qëllimet kryesore të zhvillimit ekonomik

 • Të luftohet uria
 • Të bëhet puna e denjë dhe rritja ekonomike
 • Të rritet industria, inovacioni dhe infrastruktura
 • Të mobilizohen qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme
 • Të krijohet vetëdijësimi për konsumin dhe prodhimin e përgjithshëm
 • Të ndërtohen partneritete për këto qëllime

Qëllimet kryesore të zhvillimit social

 • Të eliminohet varfëria
 • Shëndeti dhe mirëqenia
 • Të fuqizohet barazia gjinore
 • Të ofrohet arsimim kualitativ
 • Të reduktohet jobarazimi

Qëllimet kryesore të zhvillimit mjedisor

 • Të përmirësohet uji i pasër dhe kanalizimet
 • Të rritet energjia e përballueshme dhe e pastër
 • Të oranizohen aksione për ngrohjen globale
 • Të zhvillohet jeta nën ujë
 • Të garantohet paqja, drejtësia dhe institucionet e forta