Kalendari akademik

kalendari akademik

Sqarime

* Ditët e festave janë ditë pushimi prandaj nuk mbahen ligjërata dhe kampusi është i mbyllur
* Ligjëratat e një semestri zgjasin 13 javë
* Java përgatitore është java e fundit e ligjëratave prandaj vijon mësimi i rregullt. Gjatë kësaj jave profesorët nuk do të
ligjërojnë temë të re por do të bëhet përsëritje e të gjithë materialit të spjeguar gjatë semestrit
* Java e leximit është javë ku studentët përgatiten për provime, prandaj nuk mbahen ligjërata
* Gjatë provimeve mes-semestrale të Prillit nuk mbahen ligjërata
* Shpallja e afatit të provimeve bëhet të paktën një javë para fillimit të javës së provimeve
* Gjatë afateve të rregullta Janar – Shkurt dhe Qershor, studentët e rregullt nuk paguajnë për t’ju nështruar provimeve të
rregullta
* Për afatet jo të rregullta Prill dhe Shtator, duhet të bëhet pagesa prej 3 Euro për provim nëse studenti paraqet provimet
brenda afatit të përcaktuar nga Administrata. Pas përfundimit të afatit, studenti duhet të paguajë 10 Euro për provim.