Konkurs Menaxher/e e Adiminstratës

Konkurs

Konkurs - Menaxher/e e Administratës

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV,
 • Diplomë, (nëse keni përfunduar studimet jashtë vendit duhet të bashkangjitet
  Nostrifikimi).
 • 2 Letër Reference dhe dokumente tjera përcjellëse.

Kriteret e përgjithshme:

 1. Koordinimin e orareve te transportit dhe te ligjeratave.
 2. Kontrollimin dhe Monitorimin e platformes e-learning Moodle dhe DMIS.
 3. Inicion risi dhe ndryshime tjera në program, në koordinimin me departamentin, këshillin akademik dhe drejtorin ekzekutiv
 4. Pjesëmarrja në takimet për akreditim dhe menaxhimi i procesit te akreditimit.
 5. Mbikeqyrja dhe monitorimi detyrave dhe pergjegjesive ne sherbimin studentor.
 6. Kryen detyra administrative, të tilla si mbajtja e bazës së të dhënave të punonjësve administrative dhe akademik
 7. Finalizimi i planit të burimeve të nevojshme në baza vjetore dhe semestrale, në koordinim të plotë me departamentet tjera
 8. Monitoron planin e zhvillimit te stafit dhe pregadit raportet e performances ne bazë vjetore
 9. Ne koordinim me zyren e HR, kryen detyra administrative.
 10. Menaxhimi i sistemeve SMIAL ne baxhelor, SMIAL ne Master dhe SMIAL ne transfere.
 11. Ofrimi i sherbimeve logjistrike per administraten
 12. Menaxhimi i pjeses se arkives dhe dokumentacionit te studenteve dhe stafit akademik dhe administrativ.
 13. Asistimi i menaxhmentit në organizimin e brendshëm, ofrimi i mbështetjes administrative dhe logjistikës;
 14. Kontribon ne rritjen e performances se punetoreve duke krijuar politika zhvillimore ne Institucion me qellim te realizimit ne menyre efikase te detyrave dhe pergjegjesive.
 15. Krijon raporte ne baza ditore, javore, mujore dhe vjetore per procesin e punes.

Dokumentacionin e kompletuar duhet të dërgoni në [email protected], ku në subjekt specifikohet pozita për të cilën aplikoni.

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. Afati i fundit për aplikim, 15 Pril 2024.