• Language
 • +377(44)-144-062

Projektet Erasmus+

Projektet Erasmus+

Kolegji Universum tashmë  ka realizuar katër projekte Erasmus plus në bashkëpunim me partner tjerë nga vendet evropiane dhe rajoni.

 

Erasmus+ Capacity Building

ReBUS – Ready for Business, Integrimi i ndërmarresisë në programin e Shkencave Kompjuterike

Partneret ne projekt jane:

 • University FH Joanneum Gesellschaft M.B.H, Austria
 • University of Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, BiH
 • University of Palermo, Italy
 • University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, BiH
 • University of Duisburg Essen, Germany
 • Blended learning institutions’ cooperative, Germany

CONSUS: Lidhja e bashkëpunimit shkencë- shoqëri për inovacion të  qëndrueshëm. Qëllimi i projektit është themelimi i rrjetit regjional shkencë- shoqëri për inovacion të qëndrueshëm në Kosovë dhe Shqipëri me qëllim të forcimit të bashkëpunimit në mes të intitucioneve në fushën e arsimit të lartë, hulumtimit.

Partneret në këtë projekt janë:

 • University of Graz, Austria
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
 • Leuphana University, Gjermany
 • University of Limerick, Irland.

Projekti Tempus: Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurikulave bazuar ne rezultatet e pritura dhe ligjerimi i orientuar kah hulumtimi në institucionet e arsimit te lartë privat në Kosovë.

Partnerët në këtë projekt janë:

 • University of Salsburg, Austria
 • University of Edingurg, United Kingdom
 • University College Cork , Irland
 • University Politechnica, Rumania.

Projekti Tempus: Mbështetja dhe zhvillimi i struktures për Sigurim të Cilesisë në Institucionet e Arsimit të lartë private në Kosovë. Projekti ka për qellim ti prezantojë dhe ngrit standardet dhe mekanizmat  tek Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë bazuar në Principet e Bolonjës dhe Strategjisë për zhvillim të arsimit të lartë në Kosovë.

Partnerët në këtë projekt janë:

 

 • University of Salsburg, Austria
 • University of Edingurg, United Kingdom
 • University College Cork , Irland
 • University Politechnica, Rumania

Erasmus+ Credit mobility agreements :

 • Ludwigshafen University of Applied Sciences (Germany)
 • Turiba University
 • Business School PAR ( Croatia)
 • Middle East Technical University (METU) (Turkey)
 • International School for Social and Business Studies (Slovenia)
 • DIMITRIE CANTEMIR UNIVERISTY (Romania)
 • Afyon Kocatepe University
 • Nigde University Nigde (Turkey)

Për informata për projektet Erasmus+ apo edhe mundësi bashkëpunimi në aplikime të ardhshme në projektet Erasmus+ kontaktoni me Zyrën e projekteve.

Kampusi Ulpiane, Prishtine

Tel. 038 555 315 ose mob. 044 402 205

Email. erasmus@universum-ks.org,  arlinda@universum-ks.org

Close