fbpx

International Projects

Visegrad – Java e Ndërmarrësisë

Java e Ndërmarrësisë synon të sjellë kulturën dhe ndikimin e sipërmarrjes në Visegrad për studentët e Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Po kështu, Java e Ndërmarrësisë synon të shërbejë si një urë lidhëse midis akademisë, komunitetit dhe biznesit. Në thelb ideja që qëndron prapa kësaj jave është që të marrin të rinjtë në bord me mendësinë ndërmarrëse në mënyrë që të gjenerojnë rritje ekonomike dhe mundësi punësimi për vendet e Ballkanit duke ndjekur përvojat më të mira të Visegradit në këtë kontekst. Përmes kësaj, siguroni punëtori për ndërmarrësi të ofruara nga 4 universitete të ndryshme nga Vishegradi në fushën e ndërmarrësisë.

Partnerët: Universiteti Szent István, Hungari, Universiteti J.Selye, Fakulteti Ekonomik, Slovaki, Universiteti Metropolitan Pragë, Republika Çeke

 

 1. Zhvillimi i Turizmit Rural (Përkrahur nga: Komisioni Evropian)

 

Kolegji Universum tani po zhvillon një Projekt të BE mbi Trajnimin dhe Edukimin e të Rinjve për Zhvillimin e Turizmit Rural. Objektivi specifik i kësaj detyre është të sigurojë trajnime për të projektuar përfitues (familje rurale, individë të rinj dhe gra të papunë dhe shoqata dhe institucione përkatëse) për fillimin e biznesit, artizanatin dhe zhvillimin institucional.

 

 1. Trajnim për GIZ (Përkrahur nga: GIZ)

 

Kolegji Universum tani po zhvillon një Projekt të BE mbi Trajnimin dhe Edukimin e të Rinjve për Zhvillimin e Turizmit Rural. Objektivi specifik i kësaj detyre është të sigurojë trajnime për të projektuar përfitues (familje rurale, individë të rinj dhe gra të papunë dhe shoqata dhe institucione përkatëse) për fillimin e biznesit, artizanatin dhe zhvillimin institucional.

 

 1. Sipërmarrja e Turizmit (Përkrahur nga: Komisioni Evropian)

 

Universum ishte nënkontraktuar nga Komisioni i BE-së për të kryer trajnime dhe zhvillim të aftësive të biznesit për Sipërmarrësit e Turizmit në rajonin e Prishtinës, si pjesë e strategjive të zhvillimit rajonal. Mbi 100 kandidatë u trajnuan duke përfshirë:

 • Familjet me potenciale të zhvillimit të turizmit
 • Zyrtarët e bashkisë që mbështesin zhvillimin e turizmit në rajon

 

 1. Edukimi STIKK (Përkrahur nga: Shoqata e TIK-ut në Kosovë)

 

Kolegji Universum është një kontraktor i Edukimit STIKK në lidhje me mësimin dhe mbajtjen e leksioneve. Edukimi STIKK është krijuar për të adresuar në mënyrë specifike pengesat në lidhje me zhvillimin dhe aftësimin e aftësive. Edukimi STIKK bashkon të gjitha mundësitë e trajnimit për IT të siguruara tashmë nga STIKK, me një shumëllojshmëri programesh dhe iniciativash të reja të IT. Vizioni i tij është të rrisë aftësitë lokale në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit(TIK) përmes trajnimeve profesionale dhe kompetente, të dizajnuara në mënyrë specifike për të përmbushur nevojat e industrisë vendase, duke ndjekur trendet ndërkombëtare të teknologjisë.

 

 1. Trajnim dhe Edukim mbi Aftësitë e Buta: Kandidat për PunPun (Përkrahur nga: GIZ)

 

Ky trajnim u zhvillua në emër të GIZ dhe kishte për qëllim zhvillimin e aftësive të buta të transferueshme për 22 kandidatë të një reality show arsimor në Kosovë. Stafi akademik i Universum ishte përgjegjës për mbajtjen e leksioneve dhe punëtorive në temat që u vlerësuan se kandidatët kanë më shumë nevojë. Temat e ligjëruara nga stafi ynë akademik ishin:

 • Komunikimi
 • Entuziazmi
 • Bashkëpunimi dhe puna ekipore
 • Zgjidhja e Problemeve
 • Profesionalizmi dhe Rrjetëzimi

 

Kandidatët morën pjesë në punëtori që kishin për qëllim pajisjen e tyre me aftësi në lidhje me Shkrimin e CV-së, Shkrimin e Letrave Motivuese dhe dokumentet e tjera standarde të kërkuara nga aplikacioni.

 

 1. Aftësi për Zhvillimin e Biznesit (Përkrahur nga: YEP dhe USAID)

 

Dispozitat e Trajnimit të Aftësive të Zhvillimit të Biznesit për Sipërmarrësit e Rinj (USAID YEP) është një projekt përmes të cilit Universum kreu trajnime në vende të ndryshme për Programin e USAID për Sipërmarrësit e Rinj (YEP) dhe trajnoi mbi 180 pjesëmarrës në katër lokacione të ndryshme (Prishtinë, Shtërpcë, Klinë Gjakovë).

 

 1. Aftësitë e Zhvillimit të Ndërmarrësisë (Përkrahur nga: YEP dhe USAID)

 

Kolegji Universum fitoi projektin nga YEP / USAID për të trajnuar 1000 të rinj. Objektivi kryesor i kësaj detyre ishte të siguronte mbështetje për 1000 Sipërmarrës të Rinj (mosha 18-35 vjeç) në 16-20 komuna të ndryshme në zhvillimin e aftësive të caktuara sipërmarrëse që kërkohen nga tregu dhe industritë lokale, rajonale dhe mbarëbotërore.

 

 1. Programi i Arsimit Themelor (Përkrahur nga: BEP dhe USAID)

 

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte të siguronte ndihmë dhe logjistikë në kryerjen e disa llojeve të programeve të zhvillimit profesional për nivele të ndryshme të përfituesve (Drejtorët e Shkollave, Bordet Drejtuese të Shkollave, Këshillat e Prindërve dhe Këshillat e Studentëve) nga shkollat publike fillore dhe të mesme të ulëta në 15 komunat brenda Kosovës. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:

 • Organizimi dhe lehtësimi i seminareve
 • Organizimi dhe lehtësimi i trajnimeve
 • Organizimi dhe lehtësimi i punëtorive
 • Takime përgatitore të informacionit
 • Seanca trainimi dhe mentorimi

We are open to cooperation

work with us