Self-paced certificates (Certifikime online)

Certifikime online

Koleksioni i avancimit të aftësive përfshin një përzgjedhje të certifikatave online nga Universiteti Shtetëror i Arizonës që mund të ndiqen kurdo, dhe janë të disponueshme pa kosto për studentët e UNI – Universum International College. Këto programe ofrojnë përparim të aftësive përkatëse për punën dhe transformimin e talenteve që fuqizon studentët të përparojnë në karrieren e ardhshme.

Programet

Kjo përvojë mësimore me ritëm të pavarur është krijuar për të ndarë strategjitë për hartimin dhe mësimdhënien e kurseve në internet. Pjesëmarrësit do të kryejnë aktivitete si studentë, duke përdorur teknologji dhe pedagogji të krijuara për të përmirësuar mësimin online.

Ky është një puntori plotësisht online, praktikë dhe me ritëm të pavarur që mbulon bazat e Python si gjuhë programimi. Punëtoria përbëhet nga afërsisht 10 orë përmbajtje , 7 detyra grupore dhe 5 kuize . Studentët përafërsisht do të shpenzojnë 5-10 orë në javë për 4 javë për të përfunduar plotësisht këtë puntori.

Ky kurs mbulon përfitimet dhe mundësitë e ekonomisë rrethore, shembuj të botës reale, hapat për të filluar dhe kompanitë që ndërmarrin hapa në këtë drejtim.

Ky kurs do të diskutojë se nga vijnë në të vërtetë të dhënat që analizojnë analiszuest e të dhënave. Studentët që ndjekin këtë kurs do të mësojnë se si merren të dhënat, çfarë formatesh vijnë, çfarë duhet për t’i monitoruar dhe si të kuptojnë ato.