Zhvillimi Pedagogjik i Stafit

Modulet për Zhvillim Pedagogjik të Stafit Akademik

Në kuadër të bashkëpunimit me Arizona State University stafi i UNI-Universum International College ka mundësi të shumta të zhvillimit profesional dhe pedagogjik duke ndjekë programe të ndryshme trajnimesh me një gamë të gjerë temash të zhvillimit profesional dhe pedagogjik. Në këtë mënyrë, këto trajnime sjellin një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së arsimit të ofruar nga UNI – Universum International College.

Përfitimet e stafit akademik nga trajnimet ne Arizona State University

Avancimi e njohurive dhe kompetencës së stafit

Përmisimi i përvojës së mësimit për studentët

Praktikat dhe metodat më të mira pedagogjike

Disa nga modulet që po ndjekin stafi akademik

Mësimi i përforcuar dixhital; mësimi online dhe i përzier
Trendet më të fundit të gjithëpërfshirjes së klasës dhe efektivitetit në mësimnxënie
Vlerësimi i studentëve
Hulumtimet në fushën e edukimit.