Zhvillimi Pedagogjik i Stafit

Zhvillimi Pedagogjik i Stafit

Zhvillimi Pedagogjik i Stafit

Bashkpunimi me Universitetin Shtetëror të Arizonës i mundëson stafit akademik të UNI – Universum International College të ndjekin programe të ndryshme deri në 100 orë të zhvillimit professional dhe pedagogjik. Trajnimet janë të hapura për të gjithë anëtarët e universitetit, dhe bazohen në përmbajtjen pedagogjike të Universitetit Shtetëror të Arizonës dhe mbështetet me mentorë vendas.

Disa nga modulet që stafi i UNI ndjekë janë:

  1. Mësimi i përforcuar dixhital; blended learning,
  2. Trendet më të fundit të gjithëpërfshirjes së klasës dhe efektivitetit në mësimnxënie,
  3. Vlerësimi i studentëve,
  4. Hulumtimet në fushën e edukimit.

 

Programet ofrohen në tri formate të ndryshme: online, me ritëm që vet kandidati përzgjedh dhe konferenca. Stafi i UNI ka mundësi që të shkëmbej përvoja dhe ide me stafin ndërkombëtar që merr pjesë në këto programe. Programet ofrohen në gjuhën angleze dhe, në fund, marrin certificatë.