Diploma Gjermane

Diplomë Gjermane

Diplomë e dyfishtë me Ludwigshafen University
of Business and Society në Gjermani

Programi i studimit Master në Administrim Biznesi është një program dy vjeçar me diplomë të dyfishtë i cili ofrohet bashkërisht nga Kolegji Universum në Kosovë dhe Ludwigshafen University of Business and Society në Gjermani. Në kuadër të këtij programi studimet fillojnë në Kolegjin Universum dhe përfundojnë në Universitetin Ludwigshafen. Me përfundimin e studimeve në këtë program, studentët pajisen me diplomë gjermane MBA në Menaxhment të Biznesit Ndërkombëtar nga Universiteti Ludwigshafen dhe me diplomë të dytë Master i Arteve në Menaxhment nga Kolegji Universum.

Plan Programi

Programi përbëhet nga dhjetë module, 4 nga të cilat ofrohen nga Kolegji Universum në Prishtinë, 3 nga Universiteti Ludwigshafen në Gjermani dhe 3 të tjera që ofrohen nga të dy institucionet së bashku.

Akreditimi dhe Diploma

Gjermania është një nga destinacionet më të preferuara për studentët nga e gjithë bota. Numri i studentëve ndërkombëtar në Gjermani në vitin 2015 ishte mbi 300 mijë. Numri më i madh i studentëve ndërkombëtar studiojnë Ekonomi dhe Shkenca Kompjuterike. Pjesa më e madhe e këtyre studentëve vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Evropa.

Ludwigshafen University of Business and Society është një nga universitetet më ndërkombëtare dhe më cilësore në Gjermani. Vetem 20% e aplikuesve në këtë universitet pranohen për të vazhuar studimet ndërkaq numri i studentëve ndërkombëtar është një nga më të lartit në Gjermani. Arsyet pse kaq shumë studentë ndërkombëtar e zgjedhin këtë universitet janë të listuara më poshte:

1.

Sistemi gjerman i edukimit është njëri nga sistemet më cilësorë në botë

2.

Diploma nga Ludwigshafen University ka reputacion jashtëzakonisht të lartë

3.

Diploma gjermane nga Ludwigshafen Univeristy njihet dhe vlerësohet në të gjithë botën

4.

Studimet ne Ludwigshafen ofrojnë mundësi për të takuar dhe krijuar shoqëri me studentë nga e gjithë bota

5.

Gjermania gjendet në mes të kontinentit të Evropes, duke mundësuar që lehtësisht të vizitohen shtetet tjera të Bashkimit Evropian

Akreditimet vendore dhe ndërkombëtare

Programi Master në Menaxhim të Biznesit Ndërkombwtar është i akredituar nga agjencioni prestigjioz AQAS (agjencioni për sigurim të cilësisë të programëve të studimit) dhe nga Agjencioni Kosovar i Akdreditimit (AKA).

Aplikimi dhe Regjistrimi

Për t’u pranuar në program, studentët e interesuar duhet të aplikojnë për regjistrim në Kolegjin Universum. Me pranimin në Kolegjin Universum, studentëve automatikisht u sigurohet mundësia për vazhdimin e vitit të dytë të studimeve master në Universitetin Ludwigshafen (semestri 3 dhe 4).

Për të vazhduar vitin e dytë të studimeve në Ludwigshafen, kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

• Të kenë diplomë bachelor
• Të kenë përvojë pune profesionale (preferohet të paktën një vit përvojë pune pas përfundimit të studimeve bachelor)
• Të njohin gjuhën angleze në nivelin B2 ose më lartë sipas Kornizës së Përbashkët Evropiane të Gjuhëve, ose sipas ndonjë certificatë tjetër të pranueshme, meqë të gjitha lëndët në Ludwigshafen do të ofrohen në gjuhën angleze. (Shënim: njohja e gjuhës angleze nuk është e domosdoshme për pranim në Kolegjin Universum, ajo mund të mësohet gjatë vitit të parë të studimeve si kusht për vazhdimin e vitit të dytë në Ludwigshafen). Dëshmi e pranueshme për njohjen e gjuhës angleze është edhe certifikimi në nivelin Advanced nga Anglia Examinations, i cili është ekuivalent me B2.

Përveç këtyre, edhe studentët që janë aktualisht në përfundim të vitit të parë në nivelin master në Kolegjin Universum mund të zgjedhin të vazhdojnë vitin e dytë në Ludwigshafen në kuadër të këtij programi. Gjithashtu, studentët që kanë përfunduar vitin e parë të studimeve në universitetet tjera publike dhe private dhe duan të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Universum mund t’i vazhdojnë ato në Ludwigshafen në kuadër të programit me diplomë të dyfishtë.