fbpx

Plani Strategjik 2018 – 2022, është një plan pesëvjeçar që përcakton rrugën që Kolegji Universum do të ndjek për të përmbushur misionin dhe për të kontribuar në arritjen e objektivave të përcaktuara nga institucioni. Plani strategjik zhvillohet në konsultim të ngushtë me të gjithë aktorët kryesorë: Bordi i Administratorëve, stafi akademik, stafi administrativ, bordet këshillëdhënëse, komuniteti i biznesit dhe studentët. Plani ynë strategjik është i fokusuar në komponentët e mëposhtëm të cilat janë elaboruar më poshtë.

I. Studentët dhe Mësimi në Qendër
Politikat e Kolegjit Universum i vënë studentët dhe të nxënit në qendër të vëmendjes sonë. Ne besojmë fuqimisht që avancimi i studentëve dhe përgatitja e tyre profesionale do të na ndihmojë të arrijmë objektivat që kemi përcaktuar si një institucion. Plani që mbështet këtë shtyllë përbëhet nga:

 • Inkuadrimi i studentëve në vendimmarrje;
 • zbatimin e politikave të orientuara nga studentët që u japin përparësi studentëve në çdo shërbim, procedurave burokratike dhe zhvillimit të burimeve;
 • sigurimin e sistemit të mësimdhënies dhe mentorimit për studentët me qëllim për rritjen e shanseve për sukses;
 • mbështetje të vazhdueshme që janë relevante për progresin e tyre akademik;
 • dizajnimin e kurseve të orientuara nga studentët dhe mësimnxëniet që përfshijnë metodologjitë, praktikat, projektet dhe hulumtimet miqësore të studentëve;
 • njohjen e rolit gjthnjë në ndryshim të fakultetit, dhe përshtatjen e metodologjisë së mësimdhënies me nevojat dhe kërkesat e shekullit XXI;
 • zhvillimin e kurrikulës që synon të zhvillojë aftësitë e buta dhe të vështira të nevojshme nga studentët në mënyrë që të fitojë avantazh konkurrues në treg;
 • ofrimin e mbështetjes, udhëzimeve profesionale dhe akademike përmes Zyrës së Karrierës.

II. Ndërkombetarizimi

Kolegji Universum e pranon globalizimin si një trend përfundimtar që transformohet vazhdimisht,
çdo fushë dhe sektor përfshirë sistemet e arsimit të lartë në të gjithë globin. Duke punuar në
ndërkombëtarizim na mundëson që të jemi në përputhje me ndryshimet dhe të sjellim të gjitha përfitimet e unitetit dhe bashkëpunimit për studentët dhe stafin tonë. Ndërkombëtarizimi na mundëson shkëmbimin, mësimin dhe të mësojmë praktikat më të mira në arsim, kulturë, zakone dhe vende. Deri më tani, Kolegji Universum ka 71 marrëveshje për shkëmbim të stafit dhe 4 projekte per ngritje të kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë. Institucioni ynë ka më shumë projekte KA1 dhe KA2 sesa shumica e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Kosovë së bashku. Prandaj, Kolegji Universum vazhdon në:

 • Zbatomin e një qasje gjithëpërfshirëse për ndërkombëtarizimin
 • Ndërkombëtarizohu në shtëpi
 • Sigurimi i përvojave dhe praktikave të ndërkombëtarizimit për të gjithë stafin Akademik
 • Bërja e Kolegjit Universum kolegji më tërheqës për studentët / pedagogët që kërkojnë përvojë
 • Promovomi i vlerave kombëtare përmes partnerëve ndërkombëtarë.
 • Diversifikimi i rrjedhën i të ardhurave, duke u përfshirë më shumë në projekte KA2 si partner kryesor.

III. Përmirësimi i cilësisë
Vënia e nxënësve dhe mësimit në qendër të fokusit tonë na detyron të ruajmë një kulturë të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë. Prandaj, ne kemi përshtatur masat në vijim për të siguruar cilësinë e mësimdhënies dhe shërbimeve të ofruara. Për më tepër, përmirësimi i cilësisë nuk është i kufizuar vetëm në politikat që matin këtë komponent, por gjithashtu i referohet edhe lirisë akademike të fakultetit dhe studentëve për të dhënë reagime dhe për të marrë iniciativa që sjellin ndryshime të rëndësishme për rritjen e institucionit. Ne mbështesim këtë shtyllë duke:

 • bërë të mundur lirinë akademike që nxit inovacionin në mësimdhënie
  rritur procesin e ndërkombëtarizimit përmes mobilitetit dhe projekteve të ndërtimit të kapaciteteve;
 • bërë vlerësim më të mirë dhe reagime për studentët dhe stafin
  bërë përshtatjen dhe përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë nga politikat, veprimet, praktikat dhe zakonet që ndërtojnë një kulturë duke vazhduar më tej me ndërkombëtarizim në shtëpi;
 • bërë përafrimin e standardeve të MASHT për sigurimin e cilësisë dhe sfidat me sistemet e tjera të sigurimit të cilësisë dhe përmirësimit;
 • investuar në stafin dhe trajnimin e studentëve;
 • krijuar një marrëdhënie më të mirë me industrinë në mënyrë që të rrisë mundësinë për kërkimin e aplikuar;
 • kryerjen e vlerësimit të rregullt dhe sistematik të brendshëm dhe të jashtëm;
 • Zhvilloni programe që janë komplimentuese me misionin dhe reflektojnë tendencat globale.

IV. Inovacioni dhe Ndërmarrësia
Kolegji Universum njeh inovacionin dhe sipërmarrjen si nxitës kryesor të zhvillimit të rajonit tonë dhe veçanërisht të Kosovës. Për shkak të përbërjes demografike, popullsisë së re në Kosovë në një kapital të madh social për zhvillimin ekonomik. Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë janë përgjegjëse për zhvillimin e aftësive sipërmarrëse që janë të nevojshme për të nxitur inovacionin dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit.
Universumi njihet si IAL sipërmarrëse në Kosovë. Kjo është për shkak të faktit që studentët dhe stafi i Kolegjit Universum kanë zhvilluar kompani. Universum Hub është një entitet brenda institucionit të përbërë nga studentë dhe stafi që i ndihmon studentët të zhvillojnë projekte. Rrjeti i Engjëjve të Biznesit në Kosovës, i themeluar nga Universum College dhe BiD Network në Holandë, është një shoqatë e përbërë nga sipërmarrës të suksesshëm në Kosovë me qëllim të investimit në fillimin e punës. Prandaj, Kolegji Universum është i përkushtuar për:

 • Sjelljen e risisë në arsim, duke modifikuar dhe ndryshuar kurrikulat, materialet mësimore, metodologjitë dhe mjetet;
 • Zhvillimin e partneriteteve me bizneset për të zhvilluara hulumtime, produkte dhe inovacion në fusha të ndryshme;
 • Nxitja e frymës dhe aftësive sipërmarrëse si dhe inovacionit për të ndikuar në mendësi;
 • Nxitja e ideve të reja dhe krijuese, duke promovuar hapjen dhe sinqeritetin;
 • Nxitja e vetëpunësimit dhe pavarësisë ndërmjet studentëve.

V. Transformimi Digjital
Për shkak të teknologjisë, shumë industri duhet të transformohen në mënyrë që të konkurrojnë në tregun që është gjithnjë në ndryshim global. Arsimi nuk është përjashtim nga këto ndryshime, pra, në transformimin digjital të arsimit Universumi është i përkushtuar në tërësi.