UCSD

Qendra e Hulumtimeve

Qendra për zhvillim të qëndrueshëm - Universum International College

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm në Universum International College (UCSD) promovon dhe bën hulumtime që të arrijë qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm në tri fusha kryesore: ekonomike, sociale dhe mjedisore.

Sustainable development goals

Qëllimet e Kombeve të Bashkuara (United Nations)

Qëllimet kryesore të zhvillimit social

 • Të përmirësohet uji i pastër dhe kanalizimet
 • Të eliminohet varfëria
 • Shëndeti dhe mirëqenia
 • Të fuqizohet barazia gjinore
 • Të ofrohet arsimim kualitativ
 • Të reduktohet jobarazimi

Sustainable goals 7

Qëllimet kryesore të zhvillimit mjedisor

 • Të përmirësohet uji i pastër dhe kanalizimet
 • Të rritet energjia e përballueshme dhe e pastër
 • Të organizohen aksione për ngrohjen globale
 • Të zhvillohet jeta nën ujë
 • Të garantohet paqja, drejtësia dhe institucionet e forta

Qëllimet kryesore të zhvillimit ekonomik

 • Të luftohet uria
 • Të bëhet puna e denjë dhe rritja ekonomike
 • Të rritet industria, inovacioni dhe infrastruktura
 • Të mobilizohen qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme
 • Të krijohet vetëdijësimi për konsumin dhe prodhimin e përgjithshëm