fbpx

Kolegji Universum

Kolegji Universum u themelua në Mars të vitit 2005, në Prishtinë dhe Ferizaj (qyteti i dytë më i madh dhe një nga qytetet më të zhvilluara ekonomikisht në Kosovë). Kolegji Universum është ofrues i arsimit të lartë, i cili është i akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim me vlerësimin e kryer nga ekspertë ndërkombëtarë. Planifikimi strategjik, kurrikula dhe sistemi i sigurimit të cilësisë poashtu  janë vlerësuar nga këta ekspertë. Kolegji Universum është i njohur për sfondin  akademik të kualifikuar, hapsirat për hulumtim dhe eksperienca ndërkombëtare që u ofrohen studentëve dhe stafit akademik. Universumi është një qendër për bursa, hulumtime dhe veprimtari krijuese që përfshin krijimin, testimin dhe shpërndarjen e njohurive, të diturisë dhe teknikave.

Misioni

Kolegji Universum gjatë viteve të njëpasnjëshme ka zhvilluar dhe avancuar një strategji që synon rritjen e strukturave dhe kapaciteteve institucionale. Kolegji Universum përpiqet për përsosmëri në përmbushjen e qëllimeve parësore të mësimdhënies, bursave dhe hulumtimit shkencor dhe vendos theksin mbi cilësinë e mësimdhënies. Misioni i kolegjit është të ofrojë shërbime arsimore cilësore dhe financiarisht të përballueshme për studentët kosovarë, rajonalë dhe ndërkombëtarë. Përmes përsosmërisë në mësimdhënie, të mësuarit gjatë gjithë jetës, hulumtimit të aplikuar dhe partneritetit, qëllimi i kolegjit është të përgatisë studentët të jenë qytetarë të suksesshëm, përgjegjës dhe të mbështetsin zhvillimin ekonomik në Kosovë dhe rajon.

Qëllimet për përmbushje të misionit tonë janë:

 • ofrimin e arsimimit bashkëkohor për studentët kosovarë, rajonalë dhe ndërkombëtarë;
 • mbajtjen dhe zhvillimin e standardeve të përsosmërisë për të ardhmen e suksesit të studentëve tanë dhe sigurimin e mjeteve për arritjen e këtyre qëllimeve;
 • promovimi i hulumtimit të aplikuar;
 • zhvillimi i qasjes inovative dhe fleksibile në arsim që shërbejnë nevojave të studentëve;
 • mishërimin e vlerave shkencore-frymëzuese në sjelljen e studentëve;
 • nxitjen e zhvillimit personal dhe social të studentëve përmes aktiviteteve jashtë-kurrikulare;
 • zhvillimin e Kolegjit si një qendër e të mësuarit gjatë gjithë jetës;
 • ofrimin e programeve mbështetëse për t’i ndihmuar studentët të arrijnë qëllimet e tyre;
 • promovimi i partneriteteve dhe programeve ndërkombëtare;
 • ofrimin e mundësisë studentëve të njohin dhe të vlerësojnë kulturat botërore;
 • krijimin e partneriteteve që nxisin zhvillimin ekonomik të rajonit;
 • prodhimin e një strukture stimuluese që promovon hulumtim dhe inovacion mbi çështjet ose interesat për ekonomitë lokale dhe rajonale.

Vlerat Tona

Përsosmëria akademike

Mësim të përsosur dhe liri akademike.

Inovacion

Pavarësi kritike, kreativitet, inovacion dhe ndërmarrësi.

Integritet dhe përgjegjësi

Përgjegjësi, transparencë, sinqeritet dhe ndershmëri.

Komuniteti

Shërbimi publik dhe qytetari e mirë, puna ekipore dhe respektimi i ndërsjelltë.

Menaxhimi dhe Qeverisja

Struktura Organizative

Menaxhimi dhe Qeverisja

Statuti i Kolegjit është akti më i lartë normativ në Kolegjin Universum që rregullon organizimin, funksionimin, procedurat, çështjet akademike dhe studentore. Kolegji Universum qeveriset nga:
(1) Bordi i Drejtorëve
(2) Këshilli Akademik
(3) Kryeshefi Ekzekutiv
(4) dhe organeve të tjera të përcaktuara me këtë Statut.
Funksionet e organeve kryesore qeverisëse rregullohen mbi parimet e respektimit të akteve normative, lirisë akademike, largimit nga agjendat politike dhe respektimit të standardeve dhe të drejtave të larta akademike.

Partneritetet