Strategjia

Strategjia

Strategjia e hulumtimit

Zyra për Hulumtime është përgjegjëse për vizionin strategjik për kërkimin, zhvillimin dhe ekzekutimin e iniciativave për të mbështetur dhe mbrojtur kërkimin.

Si pjesë e strategjisë të hulumtimit, institucioni ynë ka përfshirë punën hulumtuese në pjesën më të madhe të lëndëve, e cila zbatohet përmes objektivave të mëposhtme:

 Ofrimi i një mjedisi miqësor për hulumtim dhe infrastrukturë përkatëse
◉ Inkurajimi i profesorëve për t’u bashkuar dhe për të kryer projekte hulumtuese
◉ Obligimi i studentëve për të kryer hulumtime në projektet e tyre në kuadër të lëndës
◉ Ndërlidhja e kërkimit dhe mësimdhënies

Hulumtimi në mësimdhënie

Zyra për Hulumtime është përgjegjëse për vizionin strategjik për kërkimin, zhvillimin dhe ekzekutimin e iniciativave për të mbështetur dhe mbrojtur kërkimin, përkundër faktit që UNI - Universum International College nuk është institucion plotësisht kërkimor-hulumtues.