We found 4 courses available for you
See
Free

Dizajn Grafik Pearson

Intermediate
What you'll learn
Pajisja e studentëve me aftësi arti dhe dizajn, njohuri dhe mirëkuptim të domosdoshëm për të arritur performancë të lartë në sektorin global të industrive kreative.
Mbështetja e studentëve për të zhvilluar aftësinë e tyre për të menduar krijues dhe për të njohur vlerën e tij në industritë krijuese dhe më gjerë.
T’u ofrojë studentëve aftësi për të komunikuar idetë e tyre dhe rezultatin krijues përmes prezantimit vizual, të shkruar dhe oral.
Të sigurojë arsim dhe trajnim për një gamë të karrierave në industri e Dizajnit Grafik.
T’u ofrojë studentëve një kuptim mbi mënyrën se si teknologjitë po transformojnë industritë krijuese dhe t’i përgatisin ata të punojnë me këto teknologji, etj.
Free

Infermieri Pearson

Intermediate
What you'll learn
Integrimin e njohurive nga shkencat fizike, të sjelljes dhe informatikën në praktikën profesionale të infermierisë.
Përdorimin e mendimit kritik dhe praktikën e bazuar në prova dhe gjetjen e hulumtimeve në praktikën profesionale të infermierisë.
Demonstrimin e roleve etike dhe profesionale infermierore, të vlerave, të drejtësisë shoqërore dhe të dinjitetit njerëzor.
Aplikimin e aftësive të teknologjisë së informacionit dhe menaxhimit të informacionit në mënyrë efektive në praktikën profesionale të infermierisë.
Analizimin e mënyrave se si politikat qeveritare, institucionale dhe profesionale ndikojnë drejtpërdrejt dhe indirekt në sistemin e kujdesit shëndetësor dhe shëndetin e popullatës.
Përkushtimin ndaj një plani të të mësuarit gjatë gjithë jetës për zhvillimin profesional.

Search

Filter by

Instructors

    Locations

    • No locations exist.

    Language