Për biznes

STUDIMET DUALE

Kolegjit Universum i është kërkuar nga institucione të ndryshme për të formuar partneritete dhe bashkëpunime profesionale që synojnë të kontribuojnë në ekonominë dhe zhvillimin e sektorëve. Kolegji Universum ka zhvilluar partneritete cilësorë dhe prestigjioze dhe ka zbatuar projekte të cilat kanë nxitur ndryshime pozitive, kanë kontribuar në zhvillimin e shoqërisë dhe të komunitetit të cilat kanë rritur aftësitë dhe njohuritë e brezave të rinjë. Një nga projektet më të sukseshme rezultuan studimet e dyfishta e cila u mundëson studentëve të Kolegjin Universum të ndjekin studime për gradë akademike duke qenë paralel të punësuar në një kompani në fushat e tyre përkatëse.

Gjatë këtij viti kanë pëefituar rreth 120 studentë nga programi i studimeve duale. Ndërsa, gjatë vititit të kaluar akademik vetëm pas vitit të parë mbi 30% e studenteve janë angazhuar në projekte si staf i kompanive partnere. Kompanitë ofruese të shërbimeve për tregun ndërkombëtar kanë angazhuar 60% si staff lease. Studentët përfituesë janë nga të gjitha drejtimet. Kjo është një mundësi e vecantë për kompanitë të cilat përfitojnë plotësimin e nevojave me resurse humane.

SYLLABUS ACCORDING TO CORPORATE NEEDS (CO-OP)

Universum ofron zgjidhje akademike dhe profesionale në sfidat me të cilat përballen bizeneset dhe institucionet duke kontribuar në përforcimin e lidhjes midis arsimit dhe kërkesave të tregut. Në këtë aspekt, bashkëpunimi midis arsimit të lartë dhe komunitetit të biznesit rrit kreativitetin dhe kontribuon në zgjidhje inovative.

Kapacitetet e larta profesionale dhe akademike garantojnë ndërtimin dhe zhvillimin e hulumtimit për llogari të bizneseve dhe institucioneve përmes shërbimeve të avancuara të konsulencës. Kjo siguron mbështetje dhe koordinon përpjekjet kërkimore të biznesit dhe insitucioneve në zhvillimin e praktikave të suksesshme me rezultate konkrete. Modeli i ri i bashkëpunimit metodologjik, me mjete dhe koncepte të reja transferon dijen, njohuritë dhe praktikat më të suksesshme për aplikim në biznese dhe institucione që sjellin përparësi konkurruese dhe kontribuojnë në zhvillim.

In this way, businesses and institutions present requests which Universum College, through academic and professional expertise, handles and offers concrete solutions.

Survey

Kolegji Universum ka krijuar programin Co-op, nëpërmjet të cilit u mundëson bizneseve dhe institucioneve të dizajnojnë syllabus akademik ku përmes këtij programi do të zhvillojnë një lënde apo më shumë lëndë specifike në përputhje me nevojat dhe interesat e tyre, e cila pas aprovimit nga Këshilli Akademik i Kolegjit Universum, ofrohet si lëndë zgjedhore në kurrikulën e Universum.

Lëndët mund të dizajnohen dhe zhvillohen nga profesionistë të deleguar nga kompania në bashkëpunim me stafin akademit të Kolegjit Universum. Kjo formë e bashkëpunimit ka rezultuar të jetë e suksesshme për arsye se kompanive u janë ofruar zgjidhje konkrete në kërkesat e tyre.