Konkurs

Open Vacancies

KONKURS për Staf Akademik

Bazuar në kërkesat e UNI – Universum International College, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të UNI – Universum International College, si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Akademik, Këshilli Drejtues i UNI – Universum International College, shpall:

Open Vacancies
për këto pozita me orar të plotë:

Profesor:

 • PhD në Psikologji
 • PhD në Edukatë Fizike dhe Sporte
 • PhD në Teknologji Ushqimore
 • PhD në Stomatologji
 • PhD në Biokimi Mjekesore
 • PhD në Kimi
 • PhD në Dermatologji
 • PhD në Arkitekturë
 • PhD në Farmaci
 • PhD në Biznes dhe Menaxhment
 • PhD në Juridik
 • PhD në Shkenca Kompjuterike
 • PhD në Infermieri
 • PhD në Fizioterapi
 • PhD në Diplomaci
 • PhD në Shkenca Politike
 • Msc. në Shkenca Kompjuterike

Requirements:

 • Kandidati/ja duhet të ketë të përfunduar studimet e doktoraturës dhe të mbajë titullin PhD nga fushat përkatëse.
 • Kandidati/ja duhet të jetë i gatshëm të angazhohet me orar të plotë në Kolegjin Universum
 • Kandidati/ja duhet të ketë të paktën 2 vite përvojë si ligjërues/e në një institucion të arsimit të lartë.
 • Kanditati/ja duhet të ketë të paktën 1 (një) publikim shkencor të indeksuar nga fusha e studimit/programit si autor i parë apo korrespondent, sipas nenit 3, pika 1.1 WEB OF SCIENCES koleksioni bërthame (SCIE, SSCI dhe AHCI) apo 1.2 SCOPUS, duke përjashtuar revistat ose shtëpitë botuese të dyshimta sipas UA 01/2018 të aprovuar nga MASHTI.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV
 • Diplomat e Doktoratës, Magjistraturës/Masterit dhe Baçelorit.
 • The decision for the academic call (if it exits)
 • The decision for verification (‘nostrification’) of the diplomas if attained outside the Republic of Kosovo
 • Residence permit and work permit for candidates that are not citizen of the Republic of Kosovo.
 • Duhet të keni së paku 1 publikim në të indekduar në Scopus /Web of Science.

Ju lutem të dërgoni Dokumentet tuaja tek emaili [email protected] duke shkruar në subjekt emrin e pozitës.