Karriera

KARRIERA DHE MIRËQENIA E STUDENTËVE

Shërbimet

Zyra e Karrierës dhe mireqenies studentore kujdeset të keshillojë dhe ndihmojë studentet duke ju sigurar punë praktike secilit student të Kolegjit Universum nëpër kompani të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Misioni i Zyrës së Karrierës është t’i ndhmojë studentët në rrugëtimin e tyre drejt zhvillimit profesional përmes shërbimeve (mjeteve) të nevojshme për sukses në karrierë.

Të gjithë studentët mund të perfitojnë
këto shërbime nga zyra e Karrierës

Këshillim për karrierë

Në kuadër të këtij shërbimi, studentëve do ju mundësohet që përmes takimeve me stafin e zyrës së karrierës të marrin këshilla lidhur me planifikimin dhe qartësimin e hapave që duhet ndjekur për një zhvillim të mëtutjeshëm profesional.


Trajnime & workshope

Zyra e Karrierës ofron trajnime, seminare dhe tryeza diskutimi në mënyrë që secili studentë të ketë të ndërtuar dokumentet bazë për të kërkuar punë dhe t’i përgatisë ata për intervista të punës. Këtë e realizon përmes trajnimeve se: Si të përpilojnë CV, Letër Motivuese; Si të plotësojmë aplikacionet për punë dhe si të përgaditen për intervistë.

Rrjetëzim

Ky shërbim mundëson që studentët të takohen personalisht me punëdhënësit potencial. Zyra e karrierës kujdeset që të sigurojë marrëveshje me punëdhënësit, që studentët të kenë mundësi të kryerjes së punës praktike apo të punësohen në kompani të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, e këtë përmes pjesëmarrjes në: panaire të punës, universum Talks, vizita studimore, alumni Talk

Këshillim psiko-social

Me qëllim të promovimit të shëndetit mendor të studentëve, zyra organizon aktivitete me karakter psiko-social, ofron këshillim falas për të gjithë studentët për t’i ndihmuar me çdo problem që mund t’a bëjë të vështirë suksesin në studime apo që afekton mirëqenien. Mos harroni, Zyra e Karrierës dhe Mirëqenies është vetëm një email larg jush, kontakto: [email protected]

Mirëqenia

Me qëllim të promovimit të shëndetit fizik dhe mendor zyra ka për objektivë zhvillimin e hulumtimeve që të evidentojë strategji të reja për të ndihmuar studentët në lidhje me shëndetin mendor probleme si vështirësitë në përqendrim ose përfundimin e detyrave, humbja e energjisë, ose vështirësitë në përshtatjen e jetës në Kosovë.

Zyra e Karrierës përmes mediave do të informojë studentët tanë dhe publikun për çështje që lidhen me mirëqenien, duke perdorur  teknika të vetë-kujdesit dhe video informuese mbi stresin, ankthin, problemet me gjumin dhe lodhjen.

Ne planifikojmë të ndërtojmë përmbajtjen me profesionistë që punojnë në fushën e shëndetit mendor, duke përfshirë partnerin tonë të fundit Stress Free Corner.

Puna praktike

Programi i punës praktike u zhvillua për të mundësuar dhe inkurajuar studentët që të angazhohen në një përvojë profesionale të të mësuarit përtej ligjëratave në klasë. Kryerja e punës praktike është e domosdoshme për të gjithë studentët e Universum International College, në kuadër të lëndës ‘Orientimi në Karrierë’, ku 4 kredi merren pas përfundimit të punës praktike në njërën nga kompanitë, organizatat, apo institucionet partnere. Varësisht nga drejtimi i studimeve studentët i kanë të përcaktuara edhe orët e nevojshme për punë praktike.

Hulumtime

Shërbime për biznese

STUDIMET DUALE për Biznese

Përmes këtij koncepti Gjerman, Universum International College ofron mundësinë e bashkëpunimit me Industrinë, në formimin e kuadrove me dije dhe njohuri praktike sipas kërkesave të tregut. Bizneset partnere financojnë studimet e studentëve të Kolegjit Universum (drejtime të ndryshme), të cilët gjatë studimeve zhvillojnë punen praktike në kompanitë qe ofrojnë bursë deri në diplomim, me mundësi punësimi gjatë dhe pas studimeve.

Bizneset partnere përfitojnë:

  • Plotësimin e nevojave me resurse humane
  • Studentët angazhohen në punë praktike 103 ditë/vit
  • Mbi 5 bursa studimi të financuara ofrohet 10% zbritje
  • Mbi 50 Bursa në të njëjtin program studimi, krijohet klasë e veçantë që i përshtatet kërkesave të kompanisë
  • Marrëdhënie pune me studentë gjatë dhe pas studimeve
  • Shkëmbimin e stafit për pjesëmarrje në ligjërata publike apo evenimente
StudimetDuale

SYLLABUSI SIPAS NEVOJAVE TË KORPORATAVE (CO-OP)

Universum International College ofron zgjidhje akademike dhe profesionale në sfidat me të cilat përballen bizneset dhe institucionet duke kontribuar në përforcimin e lidhjes midis arsimit dhe kërkesave të tregut. 

Në këtë mënyrë, bizneset dhe institucione prezantojnë kërkesat të cilat Universum International College përmes ekspertizës akademike dhe profesionale i trajton dhe ofron zgjidhje konkrete.

HULUMTIM TREGU & ZGJIDHJE AKADEMIKE PËR BIZNESE

Universum International College ka krijuar programin Co-op, nëpërmjet të cilit u mundëson bizneseve dhe institucioneve të dizajnojnë syllabus akademike e cila pas aprovimit nga Këshilli Akademik i Universum International College, ofrohet si lëndë zgjedhore në kurrikulën e Universum.