Çka është Programi Northampton dhe si mund të përfitoni në Kosovë me të?

UniversitetLider-1170x400
Lajme

Çka është Programi Northampton dhe si mund të përfitoni në Kosovë me të?

Nuk është e domosdoshme që të studiosh në Angli për të marrë një diplomë angleze. Tashmë është e
mundur të studiosh në Universitetin Northamptonit nëpërmes Kolegjit Universum.

Gjithçka është sikur në Angli. Ke kontakt direkt me administratën e Northamptonit, ke e-mail studentor
të tyre dhe qasje në bibliotekën digjitale të këtij universiteti.

Ligjëratat mbahen në Kolegjin Universum, nga profesorë vendorë dhe ndërkombëtarë me orar fleksibil
për çdo grup studentor me mundësi të mbajtjes së ligjeratave online dhe në kampus.

Programet në Bachelor janë: Dizajn Grafik, Teknologji e arkitekturës, Biznes dhe Menaxhment, Dizajn
Mode dhe Shkenca Kompjuterike.

Programet në Master janë: Biznes dhe Menaxhment, Administrim Biznesi, Data Science & Analytics,
Marrëdhënie Ndërkombëtare, Data Science & Analytics dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare.

MOS HARRONI: Të gjithë studentët nga institucionet të arsimit të lartë që kanë përfunduar 2 vite në
Bachelor apo 1 vit në Master mund të transferojnë studimet në programin e Northamptonit dhe të
marrin diplomën dhe transkriptën angleze.

Për çdo informacion tjetër klikoni këtu: https://universum-ks.org/northampton/