fbpx

Studimi jashtë vendit, nga shumë studiues të edukimit, konsiderohet si një nga mënyrat më
efektive të zhvillimit profesional dhe personal për studentët.Eksperienca e studimit jashtë vendit, u mëson studentëve të dalin nga zona e tyre e rahatisë dhetë përjetojnë diversitetin kulturor, racor e gjuhësor. Po ashtu kjo i’u mundëson atyre të mësojnë më shumë për mënyrën e jetesës së njerëzve me nacionalitete të ndryshme. Kjo përvojë jashtë
vendit zgjeron horizontet dhe pritshmëritë që mund të kenë studentët për karrierën e zgjedhur.
Tanimë ka shumë marrëveshje ndërkombëtare multilaterale që përfshijnë pothuajse të gjitha
vendet në botë të cilat ofrojnë mundësi studimi në universitetet e tyre. Në këto universitete
ofrohen një larmi kursesh e programesh e drejtimesh. Disa prej tyre ofrojnë edhe bursa për
kërkime shkencore, varësisht nga fusha e interesit të studiuesit.


Duke marrë parasysh përvojen e fituar në një shtet tjetër, studentët të cilët kanë përfunduar
studimet qoftë plotësisht apo përkohësisht jashtë vendit, në shumicën e rasteve trajtohen me
përparësi nga ana e punëdhënësve. Kjo vjen si rezultat i mentalitetit dhe perspektivës së zgjeruar
që zhvillohet nëpërmjet kontaktit me njerëz dhe kultura të ndryshme. Pavarësisht nga fusha që
studiohet, aftësia për të menduar me një perspektivë ndërkombëtare, është një ndër asetet më të
rëndësishme dhe më të kërkuara në treg.


Viteve të në fundit në Kosovë trendi i interesit të studentëve që duan të studiojnë jashtë vendit
është ngritur në mënyrë eksponenciale. Shumë universitet e kolegje në vend tanimë kanë lidhur
marrëveshje me universitete të tjera dhe i’u janë bashkuar programeve ndërkombëtare që ofrojnë
bursa për studentët që duan të avancohen më tej në karrierën e tyre.


Një ndër kolegjet që aktualisht ka më së shumti mundësi për përfitimin e bursave ndërkombëtare
është Kolegji Universum. Ky Kolegj deri më tani ka nënshkruar marrëveshje me 115 universitete
në 26 shtete të Evropës 11 prej të cilave janë anëtare të Bashkimit Evropian. Çdo vit Kolegji
Universum ka mundësuar përfitimin e mbi 395 bursave ndërkombëtare. Deri më tani 256
studentë kanë marrë bursë të plotë. Këto bursa mbulojnë tarifën e shkollimit, shpenzimet e
jetesës me vlerë prej 850 deri në 900 euro kompensim mujor, si dhe shpenzimet e transportit në
vlerë prej 275-360 euro.