Konferenca Ndërkombëtare për Çështjet Sociale dhe Shëndetësore

Konferenca Ndërkombëtare për Çështjet Sociale dhe Shëndetësore
Lajme

Konferenca Ndërkombëtare për Çështjet Sociale dhe Shëndetësore

Konferenca Ndërkombëtare për Çështjet Sociale dhe Shëndetësore do të mbahet më 15 -16 nëntor në Kolegjin Universum.

Dita e parë: Konsideratat ekonomike, sociale, politike, ligjore dhe teknologjike në botën e sotme

Dita e dytë: Përkujdesja shëndetësore në botën pas pandemisë

Ne mirëpresim punime të cilat do të trajtojnë qoftë teorikisht, qoftë empirikisht tema nga fusha të ekonomisë, menaxhimit dhe biznesit, ligjit dhe drejtësisë, shkencave politike dhe sociale, shkencave kompjuterike dhe shkencave të lidhura me përkujdesjen shëndetësore.

Kjo konferencë synon të bashkojë studiues, shkencëtarë dhe studentë për të shkëmbyer përvojat e tyre, ide të reja dhe rezultate kërkimore për të gjitha aspektet e çështjeve sociale, ekonomike, ligjore, teknologjike dhe shëndetësore të cilat janë aktuale në botën e sotme.

Për më shumë informata: https://universum-ks.org/sq/conference/ 

International Conference on Social & Healthcare Studies will be held on 15-16 of November at premises of the Universum College.

Stream 1: Economics, Social, Political, Legal and Technological Considerations in the new world

Stream 2: Healthcare in the post-pandemic world

We welcome papers both theoretically and empirically on topics in any field of economics, management and business, law and justice, political science, social science, computer science, and health related science.

This conference aims to bring together researchers, scientists and scholar students to exchange and share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of Social, Economic, Legal and Technological and Healthcare related considerations.

For more informations: https://universum-ks.org/sq/conference/