Kompetencat për sukses sipas Arizona State University [Career and Professional Development Center]

Kompetencat për sukses sipas Arizona State University [Career and Professional Development Center]
Mireqenia

Kompetencat për sukses sipas Arizona State University [Career and Professional Development Center]

Pavarësisht nga industria, titulli i punës ose niveli i pozitës së punës që po kërkoni, ka kompetenca themelore që çdo punëdhënës do të ketë pritur që ju t’i keni zotëruar. Jo vetëm që ju duhet të gjeni mënyra për të zhvilluar dhe praktikuar këto kompetenca, por do të jetë e rëndësishme për ju që të jeni në gjendje të ndani shembuj të qartë që i demonstrojnë këto në rezymenë tuaj dhe në një intervistë.

LIDERSHIPI

Njihni dhe përfitoni nga pikat e forta personale dhe ekipore për të arritur qëllimet organizative.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Shërbejeni në një organizatë studentore ose shoqatë profesionale.
 2. Gjeni mundësi për të bërë punë vullnetare në një kompani/organizatë ku mund të drejtoni një ekip apo të koordinoni aktivitetet.
 3. Dilni vullnetarë për të marrë një pozicion drejtues në një klub studentësh.
 4. Kur punoni me të tjerët, në çdo mjedis, motivoni dhe frymëzoni ata përreth jush duke i inkurajuar ata dhe duke krijuar besim reciprok. Shërbeni si model për të tjerët duke i’u qasur detyrave me besim dhe qëndrim pozitiv.
 5. Planifikoni, filloni, menaxhoni, implementoni dhe vlerësoni projekte.
 6. Kërkoni dhe shfrytëzoni burime të ndryshme dhe reagime nga të tjerët për të marrë vendime të informuara.

 

PUNA EKIPORE

Ndërtoni dhe mbani marrëdhënie bashkëpunuese për të punuar në mënyrë efektive drejt qëllimeve të përbashkëta, duke vlerësuar pikëpamjet e ndryshme dhe përgjegjësitë e përbashkëta.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Përfshirja në komunitetin e universitetit përmes klubeve/orgave, projekteve/hulumtimeve në klasë, punë me kohë të pjesshme dhe atletikë.
 2. Ndërtoni marrëdhënie të forta pozitive pune me mbikëqyrësit, fakultetin, kolegët dhe kolegët.
 3. Gjeni mundësi për të punuar me të tjerët në arritjen e një qëllimi të përbashkët duke vlerësuar pikëpamjet e ndryshme dhe përgjegjësitë e përbashkëta.
 4. Jini të përgjegjshëm për përgjegjësitë dhe produktet individuale dhe ekipore.
 5. Dije që ekipet mund të veprojnë në mënyra të ndryshme dhe në mediume të ndryshme, duke përfshirë personalisht dhe virtualisht (p.sh. duke përdorur Zoom, Google Docs ose Slack)
 6. Menaxhoni në mënyrë efektive konfliktin, bashkëveproni dhe respektoni personalitete të ndryshme dhe takoni paqartësinë me elasticitet.

 

KOMUNIKIMI

Shkëmbimi i qartë dhe efektiv i informacionit, ideve, fakteve dhe perspektivave me personat brenda dhe jashtë një organizate.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Bëni pyetje të përshtatshme për informacione specifike nga mbikëqyrësit, specialistët dhe të tjerët ndërsa përdorni dëgjim aktiv.
 2. Përdorni aftësi ndikuese duke komunikuar në një mënyrë të qartë dhe të organizuar që të tjerët lehtë mund ta kuptojnë.
 3. Konsideroni të bashkoheni me një grup për të folurit publik ose organizatë studentore për të praktikuar aftësitë e komunikimit në mjedise të ndryshme dhe me auditorë të ndryshëm.
 4. Kërkoni role (të tilla si shërbimi ndaj klientit ose punët në kampus) që ofrojnë burime ose shërbime. Kjo do të ndihmoni në ndërtimin e aftësive tuaja të komunikimit verbal; qoftë personalisht ose përmes metodave virtuale.
 5. Informoni mbikëqyrësin tuaj në praktikën ose vendin tuaj të punës që jeni të interesuar të drejtoni një projekt ekipor, prezantim të klientit dhe/ose takime të stafit.

MENDIMI KRITIK

Identifikoni dhe përgjigjuni nevojave bazuar në të kuptuarit e kontekstit të situatës dhe analizën logjike të informacionit përkatës.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Gjeni mundësi në punën tuaj me kohë të pjesshme, klasa ose përfshirje të tjera për të zhvilluar një “Plan B” për t’u marrë me një çështje në vend. Dokumentoni se si e keni zgjidhur situatën.
 2. Merrni një rol drejtues në organizatën tuaj studentore ku mund të bashkëpunoni me të tjerët për të zgjidhur çështje më të mëdha dhe për të marrë pjesë në planifikim strategjik.
 3. Mblidhni dhe analizoni informacionin nga një sërë burimesh dhe individësh të ndryshëm për të kuptuar plotësisht një problem.
 4. Jini aktiv në arritjen e qëllimeve tuaja duke caktuar kohën për detyrat, duke parashikuar nevojat dhe duke krijuar hapa të zbatueshëm për punën dhe projektet tuaja.
 5. Identifikoni dhe përgjigjuni nevojave bazuar në të kuptuarit e kontekstit të situatës dhe analizën logjike të informacionit përkatës.
 6. Përmblidhni dhe interpretoni me saktësi të dhënat me një vetëdije për paragjykimet personale që mund të ndikojnë në rezultate.

PROFESIONALIZMI

Të dish se mjediset e punës ndryshojnë shumë nga njëra tjetra, të ndihmon të kuptosh dhe demonstrosh zakone efektive të punës në rapor me kolegët dhe menaxhmentin.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Mbani një markë personale në përputhje me vlerat organizative dhe synimet tuaja për karrierë.
 2. Demonstroni besueshmëri (Shënoni raportin vazhdimisht për punë ose takime).
 3. Jini aktiv në ndjekjen tuaj për të përmbushur (ose tejkaluar) pritjet e vendeve të punës në vlerësimin e performancës.
 4. Kuptoni dhe demonstroni zakone efektive të punës dhe veproni në interes të komunitetit më të madh dhe vendit të punës.
 5. Zhvilloni aftësi përballuese për të menaxhuar pengesat dhe sfidat me një qëndrim pozitiv dhe konstruktiv.
 6. Reflektoni kulturën e zyrës duke marrë parasysh veshjen e kolegut, përpikërinë dhe stilet e komunikimit.

 

EKUITETI & PËRFSHIRJA

Demonstroni ndërgjegjësimin, qëndrimin, njohuritë dhe aftësitë e kërkuara për t’u angazhuar në mënyrë të barabartë dhe për të përfshirë njerëz nga kultura të ndryshme vendore dhe globale. Angazhohuni në praktika anti-raciste që sfidojnë në mënyrë aktive sistemet, strukturat dhe politikat e racizmit.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Merrni pjesë në ngjarje shumë-kulturore.
 2. Njihuni me burimet e universitetit dhe komunitetit për të mbrojtur dhe treguar se jeni një aleat.
 3. Bashkëpunoni me shokë të rinj të klasës për projekte në vend që të punoni me të njëjtët studentë çdo herë.
 4. Merrni parasysh studimet jashtë vendit për të fituar përvojë të vlefshme. Punëdhënësit shpesh kërkojnë studentë që kanë jetuar ose punuar në vende të tjera. Kolegji Universum ofron mundësi të pafunda në këtë drejtim, vizito https://universum-ks.org/sq/nderkombetare/
 5. Mësoni një gjuhë tjetër për të rritur aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve, mendimin kritik dhe botëkuptimin.
 6. Bëhuni një shikues i fuqizuar

 

TEKNOLOGJIA

Kuptoni dhe përdorni teknologjitë në mënyrë etike për të rritur efikasitetin, kryerjen e detyrave dhe arritjen e qëllimeve.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Mprehni aftësitë tuaja – merrni parasysh marrjen e klasave në internet për programe softuerike ose sisteme online me të cilat aktualisht nuk jeni të njohur, por që kanë lidhje me interesat tuaja të ardhshme të karrierës.
 2. Merrni parasysh të rendisni të gjitha programet me të cilat jeni njohur dhe t’i përdorni rregullisht në klasë, në punë ose diku tjetër.
 3. Krijoni një portofol dixhital për të nxjerrë në pah përvojat dhe projektet që keni.

KARRIERA & VETË-ZHVILLIMI

Zhvilloni në mënyrë aktive veten dhe karrierën tuaj përmes mësimit të vazhdueshëm personal dhe profesional, ndërgjegjësimit për pikat e forta dhe të dobëta, lundrimin e mundësive të karrierës dhe rrjetëzimin për të ndërtuar marrëdhënie brenda industrive të ndryshme.

Shembuj të Sjelljeve

 1. Diskutoni qëllimet tuaja të karrierës me një këshilltar karriere.
 2. Kërkoni sfida të reja në punë, bëhuni vullnetarë për projekte të veçanta ose bashkohuni me komitetet për të fituar përvojë, përveç përgjegjësive tuaja të përditshme.
 3. Mbani gjithmonë të përditësuar rezymenë tuaj dhe profilin LinkedIn në mënyrë që të jeni gati për mundësi të improvizuara.
 4. Mbani një ditar profesional për t’ju ndihmuar të identifikoni aftësitë dhe përvojat që sjellin vlerë në organizatën tuaj. Përdorni këta shembuj për të avokuar profesionalisht për veten tuaj.Ky artikull është përkthyer dhe përshtatur nga postimi origjinal https://career.asu.edu/develop-skills

  Zyra e Karrierës dhe Mirëqenies Studentore në Kolegjin Universum e ka për mision t’u ndihmojë studentëve në rrugëtimin e tyre drejt zhvillimit profesional dhe t’u ofrojë mjetet e nevojshme për sukses në karrierë. https://universum-ks.org/sq/karriera-ime